Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Członkostwo

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby zgodnie z zapisami Statutu zrzesza osoby fizyczne i prawne popierajace cele Stowarzyszenia i zainteresowane jego działalnością. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  • zwyczajnych
  • wspierajacych
  • honorowych

Członkiem  zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna i prawna, która:

  • posiada pełnię zdolności do czynności prawnych
  • nie jest pozbawiona praw publicznych
  • złożyła deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, popierania jego celów i podejmowania działań na rzecz ich realizacji.

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która:

  • popiera działalność Stowarzyszenia,
  • uznaje jego Statut
  • udziela Stowarzyszeniu pomocy finansowej

Składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby ustala Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby.
Na rok 2023 wysokość składek członkowskich określa: 

Uchwała – składki członkowskie – 2024

Wpisanie na listę członków Stowarzyszenia następuje na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia na wniosek zainteresowanego po wypełnieniu deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia i odesłaniu (dostarczeniu) do biura Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby.

Wśród członków znajdują się przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Poniżej publikujemy listę aktualnych członków Stowarzyszenia:

Lista członków

Data publikacji: 30 czerwca 2016

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020