Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

K/2/2016 – PRZETWÓRSTWO

Ogłoszenie o naborze – przejdź do strony

WYNIKI NABORU

W ramach naboru wniosków na Przedsięwzięcie 1.2.1 TWORZENIE INFRASTRUKTURY NA POTRZEBY PRODUKCJI, PRZETWÓRSTWA, SPRZEDAŻY, DYSTRYBUCJI I PROMOCJI PRODUKTÓW LOKALNYCH, trwającego od 17 do 31 października 2016 r. do biura STK wpłynęło 8 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 1 207 601,00 zł. Wszystkie wnioski przeszły trzystopniową ocenę zgodności z ogłoszeniem, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała lista projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, lista projektów wybranych oraz lista projektów niewybranych. Zgodnie z obowiązującą procedurą oceny wniosków poniżej publikujemy listę projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, listę projektów wybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.

Lista projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Lista projektów wybranych

Protokół z posiedzenia Rady

Formularz protestu

Protokół z posiedzenia Rady dnia 15.12.2016 r.

Protokół z posiedzenia Rady dnia 06.02.2017 r.

Data publikacji: 27 września 2016

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020