Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Jak to zrobić krok po kroku

Czekaj na pojawienie się ogłoszenia o naborze – sprawdzaj na naszej stronie w zakładce “Nabory wniosków”

Pobierz ze strony formularze dołączone do ogłoszenia: wniosek, biznesplan i inne załączniki oraz wypełnij je elektronicznie

Wydrukuj, nagraj na płytkę, sprawdź czy załączyłeś wszystkie wymagane dokumenty i złóż w wyznaczonym terminie naboru w biurze STK

Nie zapomnij zabrać ze sobą oryginałów wszystkich załączonych do wniosku kopii dokumentów (pracownik biura potwierdzi zgodność kopii z oryginałem)

Teraz już tylko czekaj na wyniki oceny 🙂


Ocena wniosku – jak to działa?

I etap: Ocena I stopnia zgodności z ogłoszeniem, tj.:

Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanej w ogłoszeniu?

Czy operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu?

Czy operacja jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu?

Czy są spełnione dodatkowe warunki udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru?

II etap: Ocena II stopnia w zakresie zgodności z Programem. Załączniki na podstawie których będzie oceniana zgodność z Programem:

  1. Dowód osobisty lub zaświadczenie z ewidencji ludności
  2. Załącznik o wielkości przedsiębiorstwa
  3. Prawo do nieruchomości (numer księgi wieczystej lub inne dokumenty wymienione w instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy)
  4. Ostateczna decyzja środowiskowa lub dokument potwierdzający iż dana operacja nie wymaga wydania takiej decyzji
  5. Biznesplan
  6. Zaświadczenie KRUS/ZUS – dla podejmujących działalność
  7. Dokumenty potwierdzające doświadczenie/kwalifikacje/zasoby

!!! Sprawdź czy nie zapomniałeś dołączyć któregoś z powyższych dokumentów!!!

III etap: Ocena wniosku pod kątem kryteriów wyboru operacji. Załącznik na podstawie którego będą przyznawane punkty w poszczególnych kryteriach:

  1. Opis zgodności z kryteriami wyboru operacji – załącznik do wniosku przedstawiany wraz z ogłoszeniem o naborze

!!!Opisz najlepiej jak potrafisz uzasadnienie dla poszczególnych kryteriów!!!

Powstaje lista projektów wybranych

CAŁA POWYŻSZA OCENA WNIOSKU PROWADZONA JEST W LGD i trwa łącznie max 45 dni od zakończenia naboru


Co dalej?

LGD przekazuje wybrane projekty do UM gdzie następuje dalsza ich ocena

3 miesięczna ocena formalna prowadzona przez pracowników UM

W przypadku oczywistych braków UM wzywa wnioskodawcę do uzupełnień/wyjaśnień – wydłuża się czas oceny formalnej

Podpisanie umowy w UM

Realizacja projektu (max 2 lata)

Rozliczenie projektu – wniosek o płatność

Wypłata wnioskowanej pomocy (refundacja)*

*w przypadku podejmowania działalności gospodarczej 80% wnioskowanej kwoty pomocy wypłacane jest w trzy miesiące po podpisaniu umowy (na podstawie złożonego wniosku o płatność), pozostała kwota 20 % po realizacji operacji

Data publikacji: 20 września 2016

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020