Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Kto, co i na co?

KTO MOŻE?

 • Osoba fizyczna – pełnoletnia i zamieszkująca na obszarze objętym LSR
 • Przedsiębiorca (mikro i małe przedsiębiorstwo) – miejsce prowadzenia działalności na obszarze objętym LSR

UWAGA!!! Osoby ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS, posiadające status rolnika mogą skorzystać TYLKO z dofinansowania w ramach przedsięwzięcia: Tworzenie infrastruktury na potrzeby produkcji, przetwórstwa, sprzedaży, dystrybucji i promocji produktów lokalnych jako produkcja artykułów spożywczych lub napojów i tylko na podejmowanie działalności!!!

NA CO MOŻNA?

 • W ramach przedsięwzięcia: Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury na potrzeby komercyjnych usług turystycznych i około turystycznych:
  • budowa/ przebudowa/ remont/ modernizacja obiektów oraz zakup sprzętu, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych na cele rozpoczęcia nowej działalności lub rozwoju działalności istniejącej w zakresie świadczenia usług turystycznych i około turystycznych takich jak: hotelarstwo, gastronomię, rekreację, komercyjną działalność kulturalną – działalności te określają następujące sekcje klasyfikacji PKD:
  • SEKCJA I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznym;
  • SEKCJA N, DZIAŁ 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane oraz podklasa 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.;
  • SEKCJA R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.
 • W ramach przedsięwzięcia: Tworzenie infrastruktury na potrzeby produkcji, przetwórstwa, sprzedaży, dystrybucji i promocji produktów lokalnych:
  • budowa/ przebudowa/ modernizacja budynków, jak i zakup środków trwałych (sprzętu, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych) na potrzeby tego typu działalności. Działaniem uzupełniającym w tym zakresie będą działania nieinwestycyjnie o charakterze promocyjnym, które mogą mieć charakter jedynie uzupełniający do działań inwestycyjnych.

JAKIE KOSZTY SĄ KWALIFIKOWANE?

 1. ogólne (dotyczące kosztów budowy lub zakupu maszyn), nie więcej niż 10 % kosztów kwalifikowanych, które mogą być poniesione przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż od 1 stycznia 2014 r., tj. honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności,
 2. zakup robót budowlanych lub usług,
 3. zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
 6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą (nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych),
 7. zakupu rzeczy niezbędnych do realizacji operacji innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów,
 8. wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników – tylko w przypadku tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnych produktów rolnych lub wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarcza,
 9. podatku od towarów i usług (VAT) – jeśli wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku VAT.

WARUNKI, JAKIE TRZEBA SPEŁNIĆ?

 1. koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;
 2. operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 3. operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze działania LGD, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
 4. inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości (posiadającej funkcję inną niż mieszkaniowa) będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;
 5. operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;
 6. minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
 7. podmiot ten wykaże (nie dotyczy podejmujących działalność), że:
  • posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
  • posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
  • posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
  • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;
 8. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
 9. została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi przepisami.

Ponadto w ramach podejmowania działalności gospodarczej osoba fizyczna:

 • w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku nie wykonywała działalności gospodarczej,
 • nie podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników (wyjątek produkcja artykułów spożywczych lub napojów w ramach podejmowania działalności)
 • zakłada we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz:
  • zgłosi się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego i podlega tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
  • utworzy co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem operacji, na podstawie umowy o pracę i utrzymanie go do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,
 • osiągnie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

W ramach rozwijania prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorca:

 • w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku wykonywał łącznie 365 dni działalność gospodarczą,
 • utworzy co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest uzasadnione zakresem realizacji operacji, na podstawie umowy o pracę oraz utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,
 • osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 

 • Zakładanie działalności – Premia w wysokości 75 tys. zł (bez konieczności wkładu własnego) 
 • Rozwój istniejącej działalności – refundacja kosztów w wysokości max. 300 tys. zł, co stanowi nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych

OBOWIĄZUJĄCE KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

UWAGA! Obecnie nie prowadzimy naborów. Kolejny przewidywany termin naborów to I kwartał 2022r.

Data publikacji: 4 sierpnia 2016

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020