Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Wnioski, umowy, inne dokumenty

1. Klauzule RODO
W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a tym samym nowych obowiązków ciążących na administratorach danych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała nowe wzory dokumentów – klauzul informacyjnych dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Wszyscy beneficjenci zobowiązani będą do złożenia klauzuli informacyjnej RODO_klauzule_19.2
– na etapie podpisania umowy o przyznanie pomocy – jeżeli projekty są obecnie w weryfikacji
– na etapie wniosku o płatność – jeżeli projekty są w realizacji.

Ponadto dla beneficjentów, którzy:

  • zakładają w ramach projektu szkolenia / warsztaty przygotowano oświadczenie do załącznika VIII.A.18 do wniosku o płatność tj. Listy obecności na szkoleniu / warsztatach w zakresie operacji dotyczącej wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podniesienie wiedzy społecznej lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, innowacyjności,
  • zakładają wkład rzeczowy w postaci pracy świadczonej nieodpłatnej przygotowano oświadczenie do załącznika VIII.A.19 do wniosku o płatność tj. Karty wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej, w tym: wartość towarów, gruntów lub nieruchomości, wartość pracy (usług oraz robót budowlanych świadczonych nieodpłatnie) 

Stosowne oświadczenia będą wymagane na etapie składania wniosku o płatność.

2. Wszelkie aktualne dokumenty związane z przyznaniem pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 w szczególności:

  • wniosek o przyznanie pomocy
  • biznesplan
  • umowa
  • wniosek o płatność

znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego.

3. Ankieta monitorująca (składana do STK po roku od otrzymaniu płatności końcowej)

Ankieta monitorująca dla beneficjentów poddziałania 19.2

4.Informacja monitorująca z realizacji Biznesplanu/ informacja po realizacji operacji (składana do UM, znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego wśród dokumentów związanych z wnioskiem o płatność).

Beneficjenci składają ją w terminie do końca kolejnego kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej/drugiej transzy. Za dzień dokonania płatności końcowej/płatności drugiej transzy należy uznać dzień, w którym ARiMR wypłaciła środki na rzecz Beneficjenta.
Przykład:
W przypadku, jeśli data płatności końcowej nastąpiła 4 kwietnia 2017r.,Beneficjent ma obowiązek złożenia informacji monitorującej z realizacji biznesplanu do końca września 2018r.

Data publikacji: 27 marca 2017

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020