Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

6/2017 – Kultura

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby informuje, że w dniach 18 września –2 października 2017 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 TWORZENIE INFRASTRUKTURY NA POTRZEBY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO KASZUB ORAZ JEGO POPULARYZACJA I PROMOCJA. Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się poniżej.

OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Ogłoszenie o naborze

Załącznik nr 1 – Zakładane wskaźniki

Załącznik nr 2 – Kryteria wyboru

Załącznik nr 3 – Lista wymaganych dokumentów

Załącznik nr 4 – Dodatkowe wytyczne dla wnioskodawców

DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WNIOSKODAWCÓW:

Wniosek o przyznanie pomocy

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna)

Instrukcja do wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Opis zgodności z kryteriami wyboru operacji

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM:

Formularz wycofania wniosku

Lokalna Strategia Rozwoju

Protest

Formularz umowy wraz załącznikami:

Umowa o przyznanie pomocy (5z)

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 do umowy

Załącznik nr 3a do umowy

Formularz wniosku o płatność:

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność (wersja edytowalna)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Uwaga!!!
Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z przyjmowaniem wniosków:
– Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku
– Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków
– LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów. Prosimy zwrócić uwagę na kompletność wniosku, LGD nie ma możliwości poproszenia Państwa o przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny. Ponadto w obecnych naborach wniosków Urząd Marszałkowski da Państwu 7 dni na uzupełnienie braków, poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. Nie będzie możliwości dwukrotnego uzupełniania dokumentacji wzorem lat ubiegłych. Dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.
– Podczas przyjmowania wniosku o przyznanie pomocy pracownicy biura nie sprawdzają poprawności sporządzonej dokumentacji ani jej kompletności. W celu sprawdzenia przygotowanej dokumentacji prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentów w ostatnich dwóch dniach trwania naboru.

 

 

Data publikacji: 31 sierpnia 2017

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020