Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Projekt współpracy – szkolenia

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby informuje, iż w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” PROW 2014–2020, realizuje operację pn.: “Organizacja szkoleń dla branży turystycznej i okołoturystycznej oraz przygotowanie materiałów promocyjnych”, której celem jest Promocja obszaru Kaszub poprzez przygotowanie kadr do świadczenia usług informacyjnych o regionie, w szczególności poprzez organizację szkoleń i przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych.
Efekt realizacji operacji: 45 osób przygotowanych do świadczenia usług promujących poszczególne atrakcje turystyczne, 70 tys. szt. materiałów promocyjnych; 1500 szt. materiałów edukacyjnych.


Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Data publikacji: 2 marca 2022

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020