Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Projekt współpracy – szkolenia dla kobiet

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby wspólnie z Lokalną Grupą Działania Ziemia Wąbrzeska, Lokalną Grupą Działania Dorzecze Bobrzy oraz Stowarzyszeniem “Dolina Wełny” informują, iż w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” PROW 2014–2020, realizują operację pn.: „Być kobietą w biznesie – organizacja warsztatów aktywizujących”, której celem jest stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości wśród kobiet poprzez organizację warsztatów aktywizujących.
Efekt realizacji operacji: 17 dni warsztatowych, przeszkolenie 228 kobiet, wykonanie 1000szt długopisów reklamowych, udział 20 kobiet w wizycie studyjnej, zakup 45szt materiałów promocyjnych (vouchery i smart bandy).


Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Data publikacji: 27 października 2022

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020