Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

30/2023- Turystyka – podejmowanie działalności

Ogłoszenie o naborze – przejdź do strony

WYNIKI NABORU

W ramach naboru wniosków na przedsięwzięcie 2.2.1 Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury na potrzeby komercyjnych usług turystycznych i okołoturystycznych trwającego w terminie 28 luty – 13 marzec 2023r. do biura STK wpłynęło 27 wniosków. Wszystkie wnioski zostały poddane trzystopniowej weryfikacji zgodności operacji z ogłoszeniem, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji.
Zgodnie z obowiązującą procedurą oceny wniosków poniżej publikujemy listę projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, listę projektów wybranych oraz protokół z posiedzenia Rady. Jednocześnie informujemy, że limit naboru ustalony jest w walucie EUR, który zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

Lista projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Lista projektów wybranych

Protokół z posiedzenia Rady z dn. 28.03.2023 r.

Opublikowano dn. 7.04.2023 r.

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 25.04.2023r. – po wpłynięciu protestu

Techniczna lista projektów wybranych

Opublikowano dn. 25.04.2023 r.

Data publikacji: 25 kwietnia 2023

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020