Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

O nas

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby założone zostało w 1996 r. Celem założycieli – kaszubskich samorządów lokalnych – było podejmowanie wspólnych działań promocyjnych w celu rozwoju turystyki i promocji Ziemi Kaszubskiej. W ramach swojej działalności STK było uczestnikiem wielu imprez wystawienniczych zarówno krajowych jak i zagranicznych, podczas których prezentowało walory turystyczne i przyrodnicze Kaszub. Wydało szereg publikacji promocyjnych, organizowało szkolenia i konferencje oraz realizowało projekty służące rozwojowi regionu.

onas-imageProces formowania się i nadania Stowarzyszeniu roli Lokalnej Grupy Działania został zainicjowany przez członków Stowarzyszenia w połowie 2004 roku, kiedy to zrodziła się idea realizacji Programu Leader+ i organizacji LGD na obszarze Szwajcarii Kaszubskiej. W ramach Pilotażowego Programu Leader+ trwającego w Polsce w latach 2004 – 2006 STK zrealizowało dwa projekty. Wynikiem pierwszego z nich było zaktywizowanie mieszkańców Szwajcarii Kaszubskiej, którzy wspólnie stworzyli Zintegrowaną Strategie Rozwoju Obszarów Wiejskich dla naszego regionu. Jednocześnie Stowarzyszenie w ramach projektu dostosowało swoje struktury i otrzymało status Lokalnej Grupy Działania. Drugi projekt był realizacją zaplanowanych w ZSROW przedsięwzięć.

Kolejny okres programowania, który rozpoczął się w 2007 r. przewidywał znaczne środki finansowe na rozwój obszarów wiejskich poprzez Lokalne Grupy Działania działające na terenie całego kraju w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Dzięki aktywności mieszkańców Szwajcarii Kaszubskiej i przy ich szerokim udziale opracowana została Lokalna Strategia Rozwoju dla 9 gmin: Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Przywidz, Sierakowie, Somonino, Sulęczyno, Stężyca i Żukowo. Na jej realizację Stowarzyszenie podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Lokalna Strategia Rozwoju zakładała wsparcie szeregu przedsięwzięć podejmowanych przez mieszkańców, przedsiębiorców i instytucje publiczne mające służyć poprawie jakości życia oraz szeroko rozumianemu rozwojowi turystyki na naszej pięknej Ziemi Kaszubskiej. Zrealizowano operacje na łączną kwotę ok. 16,5 mln zł.

Nowy okres programowania niesie nowe możliwości na dofinansowanie. Z pomocą mieszkańców została opracowana kolejna nowa Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016-2020. Główne założenia strategii to rozwój turystyki i rekreacji oraz przetwórstwo spożywczych produktów lokalnych. Na realizację założeń LSR podpisaliśmy umowę z UMWP opiewającą na kwotę 15 mln zł. Połowa tej kwoty przeznaczona będzie dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców na tworzenie nowych miejsc pracy.

 

Data publikacji: 30 czerwca 2016

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020