Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

Poniżej przedstawiamy projekt kryteriów wyboru operacji, które będą obowiązywały w ogłaszanych naborach wniosków w latach 2024-2027. Przedstawiony materiał ma charakter roboczy – ostateczna wersja kryteriów zostanie zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie Członków STK, w terminie do końca maja 2024 roku.

Rozwój systemu odnawialnych źródeł energii oraz infrastruktury towarzyszącej (magazyny energii dla osób fizycznych)

Ochrona różnorodności biologicznej obszarów cennych przyrodniczo

Rozwój usług społecznych służących potrzebom osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Rozwój infrastruktury społecznej służącej potrzebom osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Rozwój usług „srebrnej gospodarki”

Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o branże kluczowe dla regionu Szwajcarii Kaszubskiej

Rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych oraz KŁŻ (zagrody edukacyjne oraz krótkie łańcuchy żywnościowe)

Wsparcie rozwoju komercyjnych usług turystycznych i okołoturystycznych (dotacje dla firm działających w branży turystycznej)

Kultywowanie i propagowanie dziedzictwa kulturowego i walorów naturalnych Szwajcarii Kaszubskiej (środki dla organizacji pozarządowych)

Rozwój małej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej (środki dla organizacji pozarządowych)

Rozwój publicznej infrastruktury turystycznej (dotacje dla samorządów)

Kształtowanie świadomości obywatelskiej o ochronie walorów naturalnych regionu (środki dla organizacji pozarządowych)

Data publikacji: 15 kwietnia 2024

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020