Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Legislacja

Poniżej przedstawiamy rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie – plik PDF

Zmieniające rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. – plik PDF

Zmieniające rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. – Plik PDF

Istotne zmiany w prezentowanym powyższym zmieniającym rozporządzeniu to:

  • potrzebna będzie ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi – załączona do wniosku o przyznanie pomocy,
  • określony zostanie wymóg osiągnięcia 30 % zakładanego w biznesplanie ilościowego LUB wartościowego poziomu sprzedaży do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej,
  • z dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej mogą skorzystać wnioskodawca, który w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność,
  • korzystając z dofinansowania na założenie działalności konieczne będzie spełnienie jednego z dwóch warunków tj. opłacanie przez wnioskodawcę pełnych składek ZUS przez dwa lata od otrzymania końcowej płatności lub utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na etaty średnioroczne i utrzymanie go przez okres dwóch lat od otrzymania końcowej płatności,
  • dofinansowanie na rozpoczęcie działalności będzie wypłacane w dwóch transzach:
    • pierwsza w wysokości 80 % po podpisaniu umowy i założeniu działalności
    • druga w wysokości pozostałych 20 % po realizacji operacji zgodnie z biznesplanem.

Wszystkie obowiązujące dokumenty związane z nowym okresem programowania i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – link do strony

Data publikacji: 8 lipca 2016

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020