Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

K/3/2016 – ŚCIEŻKI ROWEROWE

Ogłoszenie o naborze – przejdź do strony

WYNIKI NABORU

W ramach naboru wniosków na Przedsięwzięcie 2.1.1. BUDOWA KASZUBSKICH TRAS ROWEROWYCH, trwającego od 31 października – 14 listopada 2016 r. do biura STK wpłynął 1 wniosek, który przeszedł trzystopniową ocenę zgodności z ogłoszeniem, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała lista projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, lista projektów wybranych oraz lista projektów niewybranych. Zgodnie z obowiązującą procedurą oceny wniosków poniżej publikujemy listę projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, listę projektów wybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.

Lista projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Lista projektów wybranych

Protokół z posiedzenia Rady

Data publikacji: 12 grudnia 2016

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020