Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Materiały do konsultacji

I. Poniżej przedstawiamy do konsultacji diagnozę rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej, jako wyjściowego elementu na potrzeby przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
Dokument zawiera najważniejsze informacje dotyczące rozwoju społecznego i gospodarczego naszego obszaru, ze szczególnym ukierunkowaniem na tematykę możliwą do wsparcia w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – tj. instrumentów, które będą źródłem finansowania operacji realizowanych w ramach przygotowanej LSR.
W przypadku uwag lub sugestii do zapisów diagnozy, prosimy o zgłaszanie ich w formie pisemnej na adres mailowy: stk@kaszuby.com.pl lub bezpośrednio w biurze STK w Kartuzach przy ul. Klasztornej 1 do 15 października 2022r.

II. W ramach II etapu prac nad Strategią opracowano analizę SWOT oraz zidentyfikowano główne potrzeby rozwojowe obszaru LGD. Poniżej przedstawiamy do konsultacji wyniki prac przeprowadzonych w tym etapie. W załączonym poniżej dokumencie przedstawiono szczegółową analizę SWOT wynikającą z opracowanej diagnozy oraz główne obszary problemowe oraz potrzeby, odpowiedzią na które ma być interwencja ze strony instrumentu RLKS.  Opracowany materiał stanowi podstawę do prowadzenia dalszych prac nad Strategią, związanych z wypracowaniem celów oraz przedsięwzięć do realizacji w ramach LSR.  

W przypadku uwag lub sugestii do zapisów diagnozy, prosimy o zgłaszanie ich w formie pisemnej na adres mailowy: stk@kaszuby.com.pl lub bezpośrednio w biurze STK w Kartuzach przy ul. Jeziorna 38 do dnia 24 lutego 2023 r.

Materiał do konsultacji – analiza SWOT i potrzeby

III. W III etapie prac nad Strategią, na bazie wyników analiz przeprowadzonych w ramach etapu II zdefiniowano konkretne, mierzalne cele i przedsięwzięcia, zidentyfikowano grupy docelowe do których kierowane będzie wsparcie (beneficjentów), zaproponowano podział budżetu na poszczególne cele i przedsięwzięcia oraz wyznaczono wskaźniki produktu i rezultatu, stanowiące miarę realizacji założeń LSR. W poniższym materiale przedstawiono syntetyczne wyniki tych prac.

W przypadku uwag lub sugestii do zapisów zaprezentowanego materiału, prosimy o zgłaszanie ich w formie pisemnej na adres mailowy: stk@kaszuby.com.pl lub bezpośrednio w biurze STK w Kartuzach przy ul. Jeziorna 38 do dnia 24 marca 2023 r.

Materiał do konsultacji – cele, przedsięwzięcia, budżet, wskaźniki, beneficjenci

III. Kontynuując III etap prac nad Strategią, na bazie konsultacji społecznych opracowano założenia kryteriów oraz procedur wyboru operacji. Jednocześnie opracowano zasady monitorowania i ewaluacji Strategii. W poniższym materiale przedstawiono syntetyczne wyniki tych prac. Jednocześnie LGD opracowuje obecnie Plan komunikacji ze społecznością lokalną w zakresie wdrażania Strategii w życie, zawierający informacje dotyczące narzędzi, grup docelowych oraz budżetu działań związanych z aktywizacją.

W przypadku uwag lub sugestii do zapisów zaprezentowanego materiału oraz propozycji treści Planu komunikacji, prosimy o zgłaszanie ich w formie pisemnej na adres mailowy: stk@kaszuby.com.pl lub bezpośrednio w biurze STK w Kartuzach przy ul. Jeziorna 38 do dnia 5 maja 2023 r.

Materiał do konsultacji – zasady ustalenia kryteriów i procedur wyboru, zasad monitorowania i ewaluacji

Data publikacji: 20 września 2022

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020