Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Materiały do konsultacji

Poniżej przedstawiamy do konsultacji diagnozę rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej, jako wyjściowego elementu na potrzeby przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
Dokument zawiera najważniejsze informacje dotyczące rozwoju społecznego i gospodarczego naszego obszaru, ze szczególnym ukierunkowaniem na tematykę możliwą do wsparcia w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – tj. instrumentów, które będą źródłem finansowania operacji realizowanych w ramach przygotowanej LSR.
W przypadku uwag lub sugestii do zapisów diagnozy, prosimy o zgłaszanie ich w formie pisemnej na adres mailowy: stk@kaszuby.com.pl lub bezpośrednio w biurze STK w Kartuzach przy ul. Klasztornej 1 do 15 października 2022r.

Data publikacji: 20 września 2022

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020