Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej 2/2018/OW

Lokalna Grupa Działania (LGD) Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
informuje, że planuje realizację operacji własnej
z zakresu Przedsięwzięcia 2.3.1 Promocja Szwajcarii Kaszubskiej zgodnie ze stworzonym systemem identyfikacji
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji: 50 000,00 zł
Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji własnej: 15 stycznia -13 lutego 2018 r.
Miejsce składania zamiaru realizacji operacji własnej: Biuro Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby, 83- 300 Kartuzy, ul. Klasztorna 1,  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
Forma złożenia zamiaru realizacji operacji własnej: bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną)
Zakres tematyczny operacji:
Przedsięwzięcie 2.3.1 Promocja Szwajcarii Kaszubskiej zgodnie ze stworzonym systemem identyfikacji

Warunki pozytywnej weryfikacji zgłoszenia zamiaru realizacji operacji:

  1. Złożenie formularza zamiaru realizacji operacji własnej w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
  2. Spełnienie warunków podmiotowych uprawniających do realizacji operacji we wskazanym zakresie:

a/ Podmiot, który ubiega się o wsparcie jest: organizacją pozarządową lub kościołem / związkiem wyznaniowym,
b/ Podmiot, który ubiega się o wsparcie posiada osobowość prawną bądź jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
c/ Podmiot, który ubiega się o wsparcie posiada siedzibę/oddział na obszarze objętym LSR (powiat kartuski i Gmina Przywidz).

W przypadku gdy co najmniej jedno zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej zostanie pozytywnie zweryfikowane, LGD ogłosi nabór wniosków o udzielenie wsparcia na ww. operację.

Minimum punktowe określone w kryteriach wyboru: uzyskanie co najmniej 5 punktów, w tym za kryterium 3 (Projekt dotyczy promocji całego obszaru LSR) i 4 (Doświadczenie w realizacji projektów promocyjnych) w sumie minimum 4 punkty.

Dokumenty takie jak:

  • kryteria wyboru operacji własnej, wskazujące minimalną liczbę punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji,
  • formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej,
  • Lokalna Strategia Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016-2022,
  • lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków podmiotowych uprawniających do realizacji operacji,

znajdują się na stronie internetowej www.kaszubylgd.pl

Wszelkie informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby. Pytania należy kierować na adres e-mail: stk@kaszuby.com.pl lub telefonicznie 58 736-77-88, kom. 668 699 077

Załączniki:

  1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach realizacji operacji własnej wskaźników
  2. Kryteria wyboru operacji własnej
  3. Lista wymaganych dokumentów
  4. System Identyfikacji Wizualnej Szwajcarii Kaszubskiej (SK KSIEGA ZNAKU + dodatek znaki )

Formularz zamiaru realizacji operacji (wersja edytowalna)
Formularz zamiaru realizacji operacji

Data publikacji: 12 stycznia 2018

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020