Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

30/2023- Turystyka – podejmowanie działalności – ogłoszenie

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby informuje, że w dniach 28 lutego – 13 marca 2023r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia 2.2.1 Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury na potrzeby komercyjnych usług turystycznych i okołoturystycznych

Uwaga! Nabór skierowany jest do osób chcących założyć działalność gospodarczą!
Komplet dokumentów należy złożyć w dwóch oddzielnych egzemplarzach, w zwartej formie tj. wpiętej do segregatorów bądź teczek.

OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI:

Ogłoszenie o naborze

Załącznik nr 1 – zakładane wskaźniki

Załącznik nr 2 – kryteria wyboru operacji

Załącznik nr 3 – lista wymaganych dokumentów

DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WNIOSKODAWCÓW:

Wniosek o przyznanie pomocy 5z – wersja edytowalna

Wniosek o przyznanie pomocy 5z – pdf

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 5z

Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Biznesplan 5z – wersja edytowalna

Biznesplan 5z – pdf

Tabele pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM:

Formularz protestu

Formularz wycofania wniosku

LSR 2016 – 2024

Formularz umów wraz z załącznikami znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego – przejdź do strony

Formularz wniosku o płatność wraz z załącznikami znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego – przejdź do strony

Uwaga!!!

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z przyjmowaniem wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.

Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, pozwoli to na sprawne ich policzenie i skrócenie czasu przyjmowania wniosków.

Prosimy zwrócić uwagę na kompletność wniosku. Ułatwi i przyspieszy to weryfikację zarówno w LGD jak i w Urzędzie Marszałkowskim.

Podczas przyjmowania wniosku o przyznanie pomocy pracownicy biura nie sprawdzają poprawności sporządzonej dokumentacji ani jej kompletności. W celu sprawdzenia przygotowanej dokumentacji prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentów w ostatnich dwóch dniach trwania naboru.

Data publikacji: 14 lutego 2023

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020