Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Zakładanie nowych działalności gospodarczych

Na zakładanie nowych firmy przewidzieliśmy środki dla osób, które zamierzają założyć działalność gospodarczą w następujących branżach:
a. tzw. „srebrnej gospodarce”, obejmującej: krótkoterminowy pobyt poprawiający kondycję zdrowotną; usługi opiekuńcze, opiekuńczo-wychowawcze, asystenckie, specjalistyczne i inne; usługi opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; usługi wsparcia dziennego seniorów; usługi opieki długoterminowej,
b. produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,
c. produkcja mebli,
d. produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli;
e. produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,
f. produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
g. produkcja artykułów spożywczych,
h. produkcja napojów.
Wnioskować o dofinansowanie będą mogły osoby fizyczne, zamieszkujące obszar 9 gmin Szwajcarii Kaszubskiej (powiat kartuski oraz gmina Przywidz), które w wyniku realizacji projektu założą działalność gospodarczą.

Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 150 tys. zł, przy czym o nie więcej niż 65% kosztów.

Dotację będzie można przeznaczyć na inwestycje niezbędne do prowadzenia firmy, w tym zakup środków trwałych, budowę/przebudowę budynków, zakup oprogramowania, itp.
Ważne jest, że osoba składająca wniosek nie może wykonywać działalności gospodarczej w okresie co najmniej roku poprzedzającego złożenie wniosku.
Nabory wniosków planujemy w 2025 roku

Data publikacji: 1 grudnia 2023

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020