Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Samorządy

JST będą mogły dofinansować ze środków STK działania związane z rozwojem infrastruktury turystycznej, dotyczącej 3 rodzajów turystyki:
a. Turystyki wodnej w zakresie budowy/rozbudowy/przebudowy/remontu kąpielisk ,
b. Turystyki konnej w zakresie wyznaczania/oznakowania/wytyczania szlaków konnych oraz budowy/modernizacji infrastruktury towarzyszącej szlakom konnym ,
c. Turystyki rowerowej w zakresie budowy ścieżek rowerowych dopełniających luki w istniejącej infrastrukturze .
W ramach przedsięwzięcia możliwe będzie dofinansowanie projektów inwestycyjnych dotyczących robót budowlanych polegających na stworzeniu w/w infrastruktury.
O dofinansowanie będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego tj. samorządy gmin oraz powiaty .
Wysokość dofinansowania o jakie będą mogli ubiegać się wnioskodawcy wyniesie 85% kosztów. Na realizację przedsięwzięcia zaplanowaliśmy kwotę 1 436 214,60 Euro .
Planujemy przeprowadzić w tym zakresie jeden nabór wniosków – w 2024 roku (II połowa roku) .

Data publikacji: 1 grudnia 2023

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020