Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Rozwój istniejących firm

Wsparcie ukierunkujemy na dofinansowanie przedsiębiorstw działających w wybranych, ważnych dla naszego regionu branżach, tj.:
a. tzw. „srebrna gospodarka”, obejmująca: krótkoterminowy pobyt poprawiający kondycję zdrowotną; usługi opiekuńcze, opiekuńczo-wychowawcze, asystenckie, specjalistyczne i inne; usługi opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; usługi wsparcia dziennego seniorów; usługi opieki długoterminowej,
b. produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,
c. produkcja mebli,
d. produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli;
e. produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,
f. produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
g. produkcja artykułów spożywczych,
h. produkcja napojów,
i. usługi turystyczne i okołoturystyczne, obejmujące: hotelarstwo, gastronomię, rekreację, komercyjną działalność kulturalną.
Wnioskować o dofinansowanie będą mogli istniejący mikro i mali przedsiębiorcy, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności . Warunkiem będzie prowadzenie firmy na terenie Szwajcarii Kaszubskiej (powiat kartuski i gmina Przywidz), rozumiane jako posiadanie siedziby lub oddziału/miejsca wykonywania działalności, potwierdzone odpowiednimi zapisami w CEIDG/KRS .
Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 500 tys. zł, przy czym o nie więcej niż 65% kosztów .

Dotację będzie można przeznaczyć na inwestycje niezbędne do rozwoju firmy, w tym zakup środków trwałych, budowę/przebudowę budynków, zakup oprogramowania, itp.
Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest wykonywanie działalności gospodarczej łącznie co najmniej przez 365 dni w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz prowadzenie tej działalności w momencie ubiegania się o dofinansowanie .
Nabory wniosków planujemy w II połowie 2024 (usługi turystyczne i okołoturystyczne) oraz w 2025 roku (pozostałe branże) .
W sumie w latach 2024-2027 planujemy przeznaczyć na nabory dla przedsiębiorców (podejmowanie i rozwój firm) kwotę 2,8 mln Euro.

Data publikacji: 1 grudnia 2023

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020