Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Rozwój działalności – zasady

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

 • Przedsiębiorca (mikro i małe przedsiębiorstwo) – miejsce prowadzenia działalności na obszarze objętym LSR

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 

Refundacja kosztów w wysokości max. 300 tys. zł, co stanowi nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych
(Możliwość ubiegania się o wyprzedzające finansowanie w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowanych)

NA CO MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Budowa/ przebudowa/ modernizacja budynków, jak i zakup środków trwałych (sprzętu, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych) na potrzeby działalności. 

WYKLUCZONE Z PROGRAMU TYPY DZIAŁALNOŚCI:

 • działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (Sekcja A 01.6);
 • górnictwo i wydobywanie (Sekcja B);
 • działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie (Sekcja B Dział 09);
 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (Sekcja C 10.2);
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (Sekcja C Dział 19);
 • produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych (Sekcja C Dział 20);
 • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (Sekcja C Dział 21);
 • produkcja metali (Sekcja C Dział 24);
 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli (Sekcja C Dział 29 oraz 30.91);
 • transport lotniczy i kolejowy (Sekcja H Dział 51 oraz 49.1);
 • gospodarka magazynowa (Sekcja H Dział 52).

JAKIE KOSZTY SĄ KWALIFIKOWANE?

 1. ogólne (dotyczące kosztów budowy lub zakupu maszyn), nie więcej niż 10 % kosztów kwalifikowanych, które mogą być poniesione przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż od 1 stycznia 2014 r., tj. honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności,
 2. zakup robót budowlanych lub usług,
 3. zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
 6. zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą (nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych)
 7. zakupu rzeczy niezbędnych do realizacji operacji innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów,
 8. podatku od towarów i usług (VAT) – jeśli wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku VAT.

WARUNKI, JAKIE TRZEBA SPEŁNIĆ?

 1. nie finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych;
 2. realizacja operacji w nie więcej niż 2 etapach,
 3. wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z wnioskiem i Biznesplanem oraz złożenie wniosku o płatność końcową najpóźniej w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy (max do 30.06.2024 r.);
 4. realizacja operacji inwestycyjnej na obszarze działania LGD;
 5. realizacja operacji na nieruchomości (posiadającej funkcję usługową) będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;

a. Jeżeli lokal nie ma funkcji usługowej należy dołączyć do WOP wniosek z pieczątką wpływu do Starostwa dot. zmiany sposobu użytkowania obiektu

b. Działalność mobilna (np. mobilna wypożyczalnia rowerów, ogrodnik), ale we wniosku zaplanowano biuro

-> Jeżeli w lokalu nie będą przyjmowani klienci, beneficjent nie zatrudnia pracownika oraz powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na lokal nie przekracza 30% całego budynku wówczas nie jest konieczna zmiana sposobu użytkowania. Należy jednak złożyć stosowne oświadczenie, jeżeli nie wynika to z zapisów biznesplanu.

-> Jeżeli beneficjent zatrudnia pracowników oraz lokal będą odwiedzali klienci wówczas należy dołączyć do WOP wniosek z pieczątką wpływu do Starostwa dot. zmiany sposobu użytkowania obiektu. 

c. Istniejący budynek gospodarczy wykorzystywany na np. warsztat stolarski, mechaniki samochodowej itp. – wymagana jest zmiana sposobu użytkowania budynku na usługową.

-> Do WOP dołączany jest wniosek z pieczątką wpływu do Starostwa dot. zmiany sposobu użytkowania .

-> Należy upewnić się czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie wyklucza prowadzenia działalności gospodarczej na działce. – jeśli nie zezwala wymagana jest zmiana lokalizacji  na inną posiadającą odpowiednią funkcję oraz złożenie aneksu do umowy o PP

 1. operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;
 2. minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
 3. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
 4. została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi przepisami.
 5. posiadane właściwe zgłoszenie/pozwolenie  budowy w Starostwie Powiatowym;

Dodatkowe wytyczne tylko dla  przedsiębiorców rozwijających istniejące działalności gospodarcze

 • przedsiębiorca wykaże że:
  • posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
  • posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
  • posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
  • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;
 • w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku wykonywał łącznie 365 dni działalność gospodarczą,
 • utworzy co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest uzasadnione zakresem realizacji operacji, na podstawie umowy o pracę oraz utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,

Obecnie nie planujemy naborów na rozwój istniejącej działalności gospodarczej!

Data publikacji: 15 listopada 2021

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020