Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Rolnicy (zagrody edukacyjne, krótkie łańcuchy żywnościowe)

W ramach przedsięwzięcia „Rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych oraz KŁŻ” rolnicy będą mogli ubiegać się o wsparcie działalności związanych z:

– rozwojem współpracy w ramach krótkich łańcuchów żywnościowych,

– prowadzeniem zagród edukacyjnych.
Wspierane będzie zarówno tworzenie nowych działalności, jak i rozwój działalności już istniejących.
W przypadku rozwoju współpracy w ramach krótkich łańcuchów żywnościowych wsparcie będzie mogło wynieść maksymalnie 350 tys. zł, a w przypadku zagród edukacyjnych – 150 tys. zł.

Wysokość dofinansowania wyniesie: do 65% w przypadku KŁŻ oraz do 85% w odniesieniu do zagród edukacyjnych.
Na realizację przedsięwzięcia zaplanowaliśmy kwotę 200 000 Euro.
Planujemy przeprowadzić w tym zakresie jeden nabór wniosków – w 2025 roku

Data publikacji: 1 grudnia 2023

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020