Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Roboty budowlane

Rozliczenie robót budowlanych omówione zostało w załączniku nr 1 do instrukcji do wypełniania wniosku o płatność.

Jeśli beneficjent wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy złożył kosztorys inwestorski na roboty budowlane to na etapie rozliczenia winien załączyć kosztorys różnicowy (jeśli były jakieś odstępstwa od pierwotnego kosztorysu) lub oświadczenie, iż roboty budowlane zostały wykonane zgodnie ze złożonym kosztorysem.

Data publikacji: 24 sierpnia 2020

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020