Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Regulamin korzystania z logo Szwajcarii Kaszubskiej

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LOGO SZWAJCARII KASZUBSKIEJ

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby jest wyłącznym właścicielem oraz zarządzającym logo „Szwajcaria Kaszubska”, zwanym dalej LOGO.
Celem stosowania LOGO jest turystyczna promocja regionu Szwajcarii Kaszubskiej.

Założenia podstawowe:

 1. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, zwane dalej Stowarzyszeniem jest właścicielem LOGO oraz posiada wszelkie prawa autorskie i pokrewne do LOGO. Używanie LOGO bez zgody Stowarzyszenia pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną i karną przewidzianą stosownymi przepisami.
 2. LOGO może być wykorzystywane wyłącznie w celach turystycznej promocji regionu Szwajcarii Kaszubskiej, poprzez umieszczenie LOGO na wszelkiego rodzaju nośnikach.
 3. Stosowanie LOGO na produktach lub materiałach promujących region realizowanych przez podmioty inne niż Stowarzyszenie wymaga uzyskania zgody Stowarzyszenia.
 4. Pobranie LOGO ze strony Stowarzyszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, podmiot i/lub osoba pobierająca LOGO ma obowiązek dbać o to, by nie było ono wykorzystywane w sposób sprzeczny z regulaminem, w szczególności by nie było umieszczane w publikacjach i materiałach naruszających prawo lub dobro Stowarzyszenia.

Zasady korzystania z LOGO:

 1. Korzystanie z LOGO jest bezpłatnie.
 2. Osobą uprawnioną do wyrażania zgody na korzystanie z logo jest Dyrektor Biura Stowarzyszenia.
 3. Zgoda na korzystanie z LOGO wyrażana jest w formie pisemnej.
 4. Zgoda na korzystanie z LOGO jest jednorazowa, na czas określony i dotyczy konkretnego materiału promocyjnego, a także produktu i/lub usługi nieprzeznaczonej do sprzedaży.
 5. Podmiot otrzymujący zgodę na wykorzystywanie LOGO zobowiązany jest do przestrzegania określonych wymogów graficznych LOGO (wymiary, kolorystyka, rozmieszczenie, tło, miejsca umieszczenia, pole ochronne itp.) oraz do respektowania praw autorskich związanych ze znakiem zgodnie z zasadami opisanymi w Księdze znaku w/w LOGO.

Wystąpienie o korzystanie z LOGO:

 1. Podmiot występujący o uzyskanie zgody na korzystanie z LOGO musi wystąpić z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Biura Stowarzyszenia zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 2. Wniosek zawierać musi informację o: a. przedmiocie promocji, b. nośniku, na którym zostanie umieszczone LOGO. Wniosek należy złożyć (przesłać pocztą lub mailem (skan) – stk@kaszuby.com.pl) w siedzibie Stowarzyszenia, w Kartuzach przy ul. Klasztornej 1.
 3. Do wniosku należy załączyć wzór w formie projektu graficznego lub wydruku komputerowego z umieszczonym LOGO.
 4. Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 14 dni. W przypadkach wątpliwych Dyrektor Biura konsultuje wniosek z Zarządem Stowarzyszenia.
 5. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do odmowy do korzystania z LOGO.

Załącznik do Regulaminu korzystania z logo Szwajcarii Kaszubskiej

Data publikacji: 30 czerwca 2017

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020