Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Podejmowanie działalności – zasady

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

 • Osoba fizyczna – pełnoletnia i zamieszkująca na obszarze objętym LSR

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 

Premia w wysokości 75 tys. zł (w formie bezzwrotnej dotacji bez konieczności wkładu własnego) 
(80% po podpisaniu umowy, 20% po rozliczeniu projektu)

NA CO MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Budowa/ przebudowa/ modernizacja budynków, jak i zakup środków trwałych (sprzętu, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych) na potrzeby działalności. 

WYKLUCZONE Z PROGRAMU TYPY DZIAŁALNOŚCI:

 • działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (Sekcja A 01.6);
 • górnictwo i wydobywanie (Sekcja B);
 • działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie (Sekcja B Dział 09);
 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (Sekcja C 10.2);
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (Sekcja C Dział 19);
 • produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych (Sekcja C Dział 20);
 • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (Sekcja C Dział 21);
 • produkcja metali (Sekcja C Dział 24);
 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli (Sekcja C Dział 29 oraz 30.91);
 • transport lotniczy i kolejowy (Sekcja H Dział 51 oraz 49.1);
 • gospodarka magazynowa (Sekcja H Dział 52).

JAKIE KOSZTY SĄ KWALIFIKOWANE?

 1. ogólne (dotyczące kosztów budowy lub zakupu maszyn), nie więcej niż 10 % kosztów kwalifikowanych, które mogą być poniesione przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż od 1 stycznia 2014 r., tj. honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności,
 2. zakup robót budowlanych lub usług,
 3. zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
 6. zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 7. zakupu rzeczy niezbędnych do realizacji operacji innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów,
 8. podatku od towarów i usług (VAT) – jeśli wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku VAT.

WARUNKI, JAKIE TRZEBA SPEŁNIĆ?

 1. niefinansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych;
 2. założenie działalności, zgłoszenie do ZUS, uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń po podpisaniu umowy o dofinansowanie;
 3. wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z Biznesplanem oraz złożenie wniosku o płatność końcową najpóźniej w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy (max do 30.06.2024 r.);
 4. realizacja operacji inwestycyjnej na obszarze działania LGD;
 5. realizacja operacji na nieruchomości (posiadającej funkcję usługową) będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;

a. Jeżeli lokal nie ma funkcji usługowej należy dołączyć do WOP wniosek z pieczątką wpływu do Starostwa dot. zmiany sposobu użytkowania obiektu

b. Działalność mobilna (np. mobilna wypożyczalnia rowerów, ogrodnik), ale we wniosku zaplanowano biuro

-> Jeżeli w lokalu nie będą przyjmowani klienci, beneficjent nie zatrudnia pracownika oraz powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na lokal nie przekracza 30% całego budynku wówczas nie jest konieczna zmiana sposobu użytkowania. Należy jednak złożyć stosowne oświadczenie, jeżeli nie wynika to z zapisów biznesplanu.

-> Jeżeli beneficjent zatrudnia pracowników oraz lokal będą odwiedzali klienci wówczas należy dołączyć do WOP wniosek z pieczątką wpływu do Starostwa dot. zmiany sposobu użytkowania obiektu. 

c. Istniejący budynek gospodarczy wykorzystywany np. na warsztat stolarski, mechaniki samochodowej itp. – wymagana jest zmiana sposobu użytkowania budynku na usługową.

-> Do WOP dołączany jest wniosek z pieczątką wpływu do Starostwa dot. zmiany sposobu użytkowania .

-> Należy upewnić się czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie wyklucza prowadzenia działalności gospodarczej na działce. – jeśli nie zezwala wymagana jest zmiana lokalizacji  na inną posiadającą odpowiednią funkcję oraz złożenie aneksu do umowy o PP

 1. operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;
 2. minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
 3. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
 4. została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi przepisami.
 5. właściwe zgłoszenie  budowy w Starostwie Powiatowym;

DODATKOWE WYTYCZNE

 • w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie wykonywano działalności gospodarczej,
 • nie podlegano ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie (wyjątek – operacja będzie dotyczyć produkcji artykułów spożywczych lub napojów)
 • zakłada we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz:
  • zgłosi się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego i podleganie tym ubezpieczeniom przez łącznie co najmniej 2 lata (w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej – w ten okres nie wlicza się okres “Ulgi na Start” w jej trakcie beneficjent podlega tylko pod ubezpieczenie zdrowotne), lub
  • utworzy co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem operacji, na podstawie umowy o pracę i utrzyma je do dnia, w którym upłyną 2 lata (w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej)
 • Tylko dla turystyki: zgodność operacji z kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności objętym:
  • SEKCJĄ I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznym; lub
  • SEKCJĄ N, DZIAŁEM 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane oraz podklasą 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; lub
  • SEKCJĄ R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

Poniżej publikujemy aktualne kryteria wyboru operacji dla poszczególnych naborów:

Data publikacji: 15 listopada 2021

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020