Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Oznakowanie projektów PROW

Beneficjenci pomocy w ramach PROW 2014-2020 zobowiązani są zarówno wnioskiem o przyznanie pomocy, jak i umową o dofinansowanie projektu do informowania o tym, że realizowane przez nich operacje są współfinansowane w ramach środków z Unii Europejskiej.

W okresie realizacji operacji beneficjent informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z EFROW za pomocą informacji zamieszczonej np. na stronie internetowej beneficjenta (jeśli posiada) czy poprzez tablice informacyjne/plakaty.

Plakat A3 lub tablicę informacyjną zamieszcza beneficjent, jeżeli całkowite wsparcie publiczne na operację przekracza 50 tys. euro. Dla plakatu minimalny format to A3 (znormalizowany format arkusza o wymiarach 297×420 mm). Plakat podobnie jak tablica może mieć orientację pionową lub poziomą. Przepisy UE nie określają wymiarów tablicy informacyjnej. Rekomendowana wielkość to 80 x 120 cm lub format A3.

Plakat lub tablicę beneficjent umieszcza w miejscu łatwo widocznym i dostępnym dla odbiorców.

W sytuacji, gdy beneficjent posiada stronę internetową (główna strona beneficjenta lub podstrona dotycząca operacji) beneficjent zamieszcza obowiązkowo:

  • krótki opis operacji,
  • znak (symbol) Unii Europejskiej,
  • logo PROW 2014-2020,
  • logo Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby”

Informacje te zajmują przynajmniej 25 % powierzchni strony (widocznej na ekranie bezpośrednio po wejściu użytkownika na stronę/ podstronę bez konieczności przewijania strony w dół).

Księga wizualizacji PROW oraz logo STK

Data publikacji: 24 sierpnia 2020

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020