Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

K/1/2016 – TURYSTYKA – ogłoszenie

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby informuje, że w dniach 17 – 31 października 2016 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1 TWORZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI INFRASTRUKTURY NA POTRZEBY KOMERCYJNYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH I OKOŁOTURYSTYCZNYCH. Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się poniżej.

OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Ogłoszenie o naborze
Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Zakładane wskaźniki
Załącznik nr 2 do ogłoszenia – Kryteria wyboru operacji
Załącznik nr 3 do ogłoszenia – Lista wymaganych dokumentów
Załącznik nr 4 do ogłoszenia – Dodatkowe wytyczne dla wnioskodawców

DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WNIOSKODAWCÓW:

Wniosek i biznesplan dla osób podejmujących działalność gospodarczą:

Wniosek o przyznanie pomocy
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna)
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
Biznesplan
Biznesplan (wersja edytowalna)
Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

Wniosek i biznesplan dla osób realizujących operacje inne niż podejmowanie działalności gospodarczej:

Wniosek o przyznanie pomocy
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna)
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
Biznesplan
Biznesplan (wersja edytowalna)
Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa
Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (wersja edytowalna)
Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa

Załączniki wspólne zarówno dla osób podejmujących działalność jak i realizujących inne operacje:

Opis zgodności z kryteriami wyboru operacji
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM:

Formularze umów wraz z załącznikami
Formularze wniosków o płatność
Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016-2022
Formularz wycofania wniosku
Protest

Uwaga!!!

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z przyjmowaniem wniosków:

– Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku

– Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków

– LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów. Prosimy zwrócić uwagę na kompletność wniosku, LGD nie ma możliwości poproszenia Państwa o przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny. Ponadto w obecnych naborach wniosków Urząd Marszałkowski da Państwu 7 dni na uzupełnienie braków, poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. Nie będzie możliwości dwukrotnego uzupełniania dokumentacji wzorem lat ubiegłych. Dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.

– Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację można podejść do biura STK w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy tylko o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzenia dokumentacji w trakcie przyjmowania wniosków!

Data publikacji: 27 września 2016

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020