Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Interpretacja

Na etapie rozliczenia wniosku o płatność, w przypadku, gdy Beneficjent złożył do wniosku o przyznanie pomocy Oświadczenie o kwalifikowalności VAT i wykazał w kosztach kwalifikowalnych VAT, oraz widnieje w bazie podatników VAT wymagane będzie przedłożenie Interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna) wydana przez Organ upoważniony. Interpretację indywidualną wydaje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej na podstawie złożonego wniosku .

W przypadku Beneficjenta będącego osobą fizyczną, który nie prowadzi działalności gospodarczej, a ubiega się o zaliczenie podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych operacji – załącznik nie jest wymagany.

Z uwagi na fakt, iż oczekiwanie na wydanie przez upoważniony organ ww. dokumentu może trwać do trzech miesięcy, zasadne jest złożenie wniosku o jego wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Data publikacji: 24 sierpnia 2020

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020