Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej 11

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej 11/2024/OW

Lokalna Grupa Działania (LGD) Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

informuje, że planuje realizację operacji własnej

z zakresu Przedsięwzięcia 2.3.1 Promocja Szwajcarii Kaszubskiej zgodnie ze stworzonym systemem identyfikacji

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji: 45.053,94 EUR co indykatywnie w przeliczeniu na złote po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi: 180.215,76 zł

Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji własnej: 22 marca 2024 r. – 22 kwietnia 2024 r.

Miejsce składania zamiaru realizacji operacji własnej: Biuro Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby, 83- 300 Kartuzy, ul. Jeziorna 38, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Forma złożenia zamiaru realizacji operacji własnej: bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby (osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną)

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 2.3.1 Promocja Szwajcarii Kaszubskiej zgodnie ze stworzonym systemem identyfikacji

Warunki pozytywnej weryfikacji zgłoszenia zamiaru realizacji operacji:

  1. Złożenie formularza zamiaru realizacji operacji własnej w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
  2. Spełnienie warunków podmiotowych uprawniających do realizacji operacji we wskazanym zakresie:

a/ Podmiot, który ubiega się o wsparcie jest: organizacją pozarządową lub kościołem / związkiem wyznaniowym,

b/ Podmiot, który ubiega się o wsparcie posiada osobowość prawną bądź jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną

c/ Podmiot, który ubiega się o wsparcie posiada siedzibę/oddział na obszarze objętym LSR (powiat kartuski i Gmina Przywidz).

W przypadku gdy co najmniej jedno zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej zostanie pozytywnie zweryfikowane, LGD ogłosi nabór wniosków o udzielenie wsparcia na ww. operację.

Minimum punktowe określone w kryteriach wyboru: uzyskanie co najmniej 5 punktów, w tym za kryterium 3 (Projekt dotyczy promocji całego obszaru LSR) i 4 (Doświadczenie w realizacji projektów promocyjnych) w sumie minimum 4 punkty.

Dokumenty takie jak:

  • kryteria wyboru operacji własnej, wskazujące minimalną liczbę punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji,
  • formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej,
  • Lokalna Strategia Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016 – 2022,
  • lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków podmiotowych uprawniających do realizacji operacji,

znajdują się na stronie internetowej www.kaszubylgd.pl

Wszelkie informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby. Pytania należy kierować na adres e-mail: stk@kaszuby.com.pl lub telefonicznie 58 736-77-88, kom. 668 699 077

Załączniki:

Załącznik nr 1 – zakładane wskaźniki

Załącznik nr 2 – kryteria wyboru operacji

Załącznik nr 3 – lista wymaganych dokumentów

Formularz zamiaru realizacji operacji własnej

Formularz zamiaru realizacji operacji własnej (wersja edytowalna)

System Identyfikacji Wizualnej Szwajcarii Kaszubskiej (SK księga znaku + dodatek znaki)

SK KSIEGA ZNAKU

SK dodatek znaki

Data publikacji: 22 marca 2024

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020