Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Dokumenty księgowe – załączniki do WOP

Dokumenty księgowe związane z realizacją projektu, zgodnie z instrukcją wypełniania WOP, winny być odpowiednio przygotowane.
Faktura powinna zawierać prawidłowe dane beneficjenta, przedmiot zakupu, formę zapłaty.
Najbezpieczniejszą formą zapłaty jest przelew lub płatność kartą.

Każda faktura winna mieć na odwrocie opis zawierający następujące informacje:
1. numer umowy o przyznaniu pomocy
2. numer pozycji w Zestawieniu rzeczowo-finansowym z realizacji operacji
3. kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach dokumentu………..zł
4. Numer odrębnego konta, na którym zostały zaksięgowane wydatki w ramach danej operacji lub numer w Wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
5. potwierdzenie poprawności rachunkowej, formalnej i merytorycznej przez złożenie podpisu przez osoby sprawdzające wraz z datami ich złożenia
6. klauzula lub pieczęć: „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”

Do każdej faktury lub umowy z wykonawcą beneficjent musi załączyć potwierdzenie przelewu zawierające w tytule numer faktury lub wyciąg bankowy.
Faktury płatne gotówką winny posiadać opis „zapłacono gotówką”.

Data publikacji: 24 sierpnia 2020

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020