Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Dofinansowania dla NGO

Dofinansowanie dla NGO w latach 2023-2027 będzie oparte o kilka obszarów tematycznych.

A. Usługi społeczne – obejmujące 2 przedsięwzięcia w zakresie tworzenia infrastruktury oraz realizacji samych usług społecznych.
Przedsięwzięcia te dotyczą wsparcia usług społecznych (projekty nieinwestycyjne) oraz infrastruktury (budowa / przebudowa / rozbudowa obiektów, zakup sprzętu i wyposażenia) związanych ze świadczeniem usług społecznych. Organizacje będą miały możliwość otrzymania wsparcia na świadczenie szeregu usług społecznych, dotyczących np. opieki wytchnieniowej, mieszkalnictwa wspomaganego, usług opiekuńczych, pieczy zastępczej czy wsparcia dziennego seniorów oraz dzieci i młodzieży .
Preferowane w ogłaszanych konkursach będą projekty ukierunkowane na wsparcie seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami (w tym szczególnie w wieku pow. 25 lat) oraz ich opiekunów.
Wysokość dofinansowania wyniesie do 85-95% kosztów kwalifikowanych.
Planujemy przeprowadzić w tej tematyce w sumie 3 nabory wniosków :

– 2 nabory na realizację usług społecznych (projekty „miękkie”) – w latach 2025 i 2026,

– 1 nabór na dofinansowanie infrastruktury społecznej (inwestycje) – w II połowie 2024 roku.

Łączna pula środków jakie zamierzamy przeznaczyć na te działanie wyniesie 1 593 278,08 Euro, z czego 1 062 185,39 Euro przypadnie na usługi społeczne a pozostała kwota (531 092,69 zł) na infrastrukturę wykorzystywaną na potrzeby świadczenia tego typu usług .
Obok organizacji pozarządowych o dofinansowanie w/w typów przedsięwzięć będą mogły ubiegać się także spółdzielnie socjalne, JST oraz jednostki organizacyjne JST .

B. Działania związane z edukacją ekologiczną.
NGO z naszego regionu będą miały możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów nieinwestycyjnych (informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych tj. – szkoleń, warsztatów, materiałów drukowanych, wydawnictw elektronicznych (audio, video), spotkań, prelekcji, itp.), których celem będzie podniesienie wiedzy, świadomości i kompetencji mieszkańców związanych z ochroną posiadanych walorów naturalnych, obszarów chronionych, itp. Realizowane będą zadania związane z organizacją szkoleń, warsztatów, imprez, konkursów ekologicznych, edukacją przyrodniczą, wolontariatem przyrodniczym, itp. Jednocześnie preferowane będą operacje skierowane do ludzi młodych, tj. osób w wieku do 25 roku życia.
Wysokość dofinansowania wyniesie do 100% kosztów kwalifikowanych .
Także w tym przypadku siedziba lub oddział organizacji wnioskującej o dofinansowanie musi znajdować się na terenie Szwajcarii Kaszubskiej (powiat kartuski lub gmina Przywidz) .
Planujemy przeprowadzić 1 nabór wniosków – w 2026 roku.

Łączna pula środków jakie przeznaczymy na to działanie wyniesie 50 000,00 Euro .

C. Mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna.
NGO z naszego regionu będą miały możliwość ubiegania się o dofinansowanie inwestycji w budowę / przebudowę / remont / modernizację obiektów oraz zakup sprzętu i wyposażenia, udostępnianych niekomercyjnie (niegenerujących dochodu) na cele rekreacji i turystyki, np. placów zabaw, siłowni zewnętrznych, szlaków turystycznych, sprzętu do turystyki wodnej, itp.
Wysokość dofinansowania wyniesie do 100% kosztów kwalifikowanych .
Siedziba lub oddział organizacji wnioskującej musi znajdować się na terenie Szwajcarii Kaszubskiej (powiat kartuski lub gmina Przywidz) .
Planujemy przeprowadzić 2 nabory wniosków – w latach 2024 (II połowa roku) oraz 2026 .
Łączna pula środków jakie przeznaczymy na to działanie wyniesie 282 000,00 Euro .

D. Kultywowanie i propagowanie dziedzictwa kulturowego i walorów naturalnych Szwajcarii Kaszubskiej, w tym:
– działania inwestycyjne obejmujące zakup sprzętu i/lub wyposażenia (bez robót budowlanych),
– działania nieinwestycyjne obejmujące projekty edukacyjne/ warsztatowe/ szkoleniowe / promocyjne
Wysokość dofinansowania projektu może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych.
Minimalna wartość projektu (koszty ogółem) – 10 tys. zł .
Siedziba lub oddział organizacji musi być na terenie Szwajcarii Kaszubskiej (powiat kartuski lub gmina Przywidz).
Planujemy 3 nabory wniosków w latach 2025, 2026 i 2027 , a łączna pula środków to 368 000,00 Euro.

E. Ochrona różnorodności biologicznej.

W ramach przedsięwzięcia możliwe będzie dofinansowanie projektów zarówno inwestycyjnych jak i nieinwestycyjnych związanych z ochroną różnorodności biologicznej. Wspierane będą projekty mające na celu:
– poprawę stanu cennych gatunków i ich siedlisk oraz ochronę ekosystemów,
– ochronę wód i ekosystemów od wód zależnych, w szczególności jezior,
– ochronę i przywracanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych w szczególności na obszarach objętych formami ochrony przyrody oraz terenach zurbanizowanych.
O dofinansowanie będą mogły ubiegać się osoby prawne (w tym NGO) oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolności prawne – z wyłączeniem przedsiębiorstw oraz osób fizycznych.
Wysokość dofinansowania o jakie będą mogli ubiegać się wnioskodawcy wyniesie 85% kosztów.
Na realizację przedsięwzięcia zaplanowaliśmy kwotę 609 053,65 Euro .
Planujemy przeprowadzić w tym zakresie jeden nabór wniosków – w 2024 roku (II połowa roku) .

Data publikacji: 1 grudnia 2023

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020