Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Środki dla firm 2023-2027

W dniu 6 czerwca br. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby złożyło do Samorządu Województwa Pomorskiego wniosek dotyczący realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2023-2027. Rozpoczęcie wdrażania Strategii w życie przewidywane jest od II połowy 2024 roku. Nabory wniosków dla przedsiębiorców zaplanowano w latach 2024-2025. W związku z powyższym poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców jakie zakładamy ze środków nowego budżetu UE. 

1. Na podstawie opracowanej Strategii założono wsparcie dla przedsiębiorców w 3 dziedzinach:     

a. Przedsięwzięcie „Rozwój usług „srebrnej gospodarki””:

– wsparcie podejmowania nowych oraz rozwoju istniejących przedsiębiorstw, 

– dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez podmioty prowadzące lub podejmujące działalność w branży tzw. „srebrnej gospodarki”, rozumianej jako świadczenie komercyjnych usług dla seniorów, obejmujących: krótkoterminowy pobyt poprawiający kondycję zdrowotną; usługi opiekuńcze, opiekuńczo-wychowawcze, asystenckie, specjalistyczne i inne; usługi opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; usługi wsparcia dziennego seniorów; usługi opieki długoterminowej,

– budżet przedsięwzięcia: 700 000,00 Euro,

b. Przedsięwzięcie „Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o branże kluczowe dla regionu Szwajcarii Kaszubskiej”:

– wsparcie podejmowania nowych oraz rozwoju istniejących przedsiębiorstw,

– dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez podmioty prowadzące działalność w branżach (wg działów PKD): produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń – dział 25; produkcja mebli – dział 31; pozostała produkcja wyrobów – dział 32; produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; – produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania – dział 16; produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – dział 22; produkcja artykułów spożywczych – dział 10; produkcja napojów – dział 11, 

– budżet przedsięwzięcia: 1 100 000,00 Euro, 

c. Przedsięwzięcie „Wsparcie rozwoju komercyjnych usług turystycznych i okołoturystycznych”: 

– wsparcie rozwoju istniejących przedsiębiorstw,

– dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez podmioty prowadzące działalność w branżach dotyczących świadczenia usług turystycznych i okołoturystycznych, tj. hotelarstwo, gastronomia, rekreacja, komercyjna działalność kulturalna,

– budżet przedsięwzięcia: 1 000 000,00 Euro,

– dodatkowe warunki i preferencje:

– środki będą dostępne tylko dla podmiotów już prowadzących działalność turystyczną i wnioskujących o jej rozwój,

– preferowane będą projekty związane z: tworzeniem/modernizacją infrastruktury związanej z caravaningiem (miejsca postoju dla kamperów); singletruck-ami (trasy rowerowe dedykowane sprofilowanym grupom odbiorców); turystyką konną; operacjami w rozwój form turystyki uprawianych poza sezonem letnim (wydłużenie sezonu turystycznego).

2. Informujemy, że zgodnie z zapisami programu finansującego (PS WPR) oraz wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, najważniejsze warunki przyznawania dofinansowania będą przedstawiały się następująco:

a. maksymalna kwota dofinansowania:

– 500 tys. zł w przypadku rozwoju istniejących firm,

– 150 tys. zł w przypadku podejmowania nowych działalności gospodarczych,

b. maksymalny poziom dofinansowania:

– 65% kosztów kwalifikowanych (zarówno w przypadku zakładania nowych jak i rozwoju istniejących firm),

c. miejsce zamieszkania/siedziby:

– w przypadku osób fizycznych: wnioskodawca ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR (w przypadku zakładania nowej firmy) lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na tym terenie (w przypadku rozwoju istniejące przedsiębiorstwa),

– w przypadku osób prawnych: wnioskodawca posiada siedzibę lub oddział na obszarze objętym LSR,

d. wielkość firmy:

– o dofinasowanie mogą ubiegać się tylko i wyłączenie mikro oraz małe przedsiębiorstwa, 

e. inne warunki:

– w przypadku wniosku na zakładanie nowej firmy: wnioskodawca nie wykonywał działalności gospodarczej w okresie roku poprzedzającego złożenie wniosku,

– w przypadku rozwoju przedsiębiorstwa: w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku wnioskodawca wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się Prawo przedsiębiorców, oraz nadal wykonuje tę działalność.

– każdorazowo w przypadku inwestycji trwale związanej z nieruchomością (np. budowa/przebudowa budynku) wnioskodawca będzie zobowiązany do udokumentowania prawa do dysponowania tą nieruchomością w momencie wnioskowania o dofinansowanie,

– w przypadku inwestycji polegającej na realizacji robót budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy – prawomocne decyzje w tym zakresie wnioskodawca będzie obowiązany posiadać na etapie wnioskowania o dofinansowanie. 

            Jednocześnie informujemy, że Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby rozpoczęło proces opracowania kryteriów wyboru projektów, które będą obowiązywały w ogłaszanych naborach wniosków. Kryteria te zostaną opublikowane po ich opracowaniu (przewidywany termin ich publikacji: I kwartał 2024 r.).

Data publikacji: 9 czerwca 2023

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020