Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

7/2018 – Przetwórstwo

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby informuje, że w dniach 18 grudzień 2017r. – 12 styczeń 2018r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1.TWORZENIE INFRASTRUKTURY NA POTRZEBY PRODUKCJI, PRZETWÓRSTWA, SPRZEDAŻY, DYSTRYBUCJI I PROMOCJI PRODUKTÓW LOKALNYCH. Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się poniżej.

OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Ogłoszenie o naborze

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Zakładane wskaźniki

Załącznik nr 2 do ogłoszenia – Kryteria wyboru

Załącznik nr 3 do ogłoszenia – Lista wymaganych dokumentów

Załącznik nr 4 do ogłoszenia – Dodatkowe wytyczne dla Wnioskodawców

DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WNIOSKODAWCÓW:

Biznesplan

Biznesplan (wersja edytowalna)

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

Tabela finansowa

Wniosek o przyznanie pomocy

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Opis zgodności z kryteriami wyboru operacji

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM:

Formularz wycofania wniosku

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016-2022

Protest

Formularz umów wraz z załącznikami:

Umowa o przyznanie pomocy

Załącznik nr 2 do umowy

Formularz wniosku o płatność:

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność (wersja edytowalna)

Instrukcja do wypełniania wniosku o płatność

Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

Sprawozdanie z realizacji biznesplanu (przykładowy wzór)

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu

Uwaga!!!
Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z przyjmowaniem wniosków:
– Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku
– Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków
– LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów. Prosimy zwrócić uwagę na kompletność wniosku. W obecnych naborach wniosków Urząd Marszałkowski da Państwu 7 dni na uzupełnienie braków, poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. Nie będzie możliwości dwukrotnego uzupełniania dokumentacji. Dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.
– Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację można podejść do biura STK w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy tylko o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzenia dokumentacji w trakcie przyjmowania wniosków!

 

Data publikacji: 23 listopada 2017

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020