Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

6/2017 – Kultura

UWAGA!

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw, w tym Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r., a także Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, informujemy, że proces oceny operacji złożonych w ramach naboru będzie się odbywał zgodnie z zapisami obowiązujących aktów prawnych.

Ogłoszenie o naborze – przejdź do strony

WYNIKI NABORU

W ramach naboru wniosków na Przedsięwzięcie 1.1.1. TWORZENIE INFRASTRUKTURY NA POTRZEBY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO KASZUB ORAZ JEGO POPULARYZACJA  I PROMOCJA, trwającego od 18 września do 2 października 2017 r. do biura STK wpłynęło 11 wniosków. Wszystkie wnioski zostały poddane trzystopniowej weryfikacji z ogłoszeniem, z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru operacji. Po dokonanej ocenie powstała lista projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, lista projektów wybranych oraz lista projektów niewybranych. Zgodnie z obowiązującą procedurą oceny wniosków poniżej publikujemy listę projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, listę projektów wybranych oraz protokół z posiedzenia Rady

Lista projektów zgodnych

Lista projektów wybranych

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 06.11.17

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 19.10.17

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 30.11.17 – po wpłynięciu protestów

Data publikacji: 31 sierpnia 2017

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020