Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Informacja dla przyszłych wnioskodawców

Osoby/instytucje zainteresowane ubieganiem się o dotacje z naszych środków w latach 2024-2027 informujemy, że podczas składania wniosku o dofinansowanie obligatoryjnymi załącznikami do wniosku będą m.in.:

  • potwierdzenie posiadania prawa do dysponowania nieruchomością na której realizowana będzie inwestycja (prawa własności/najmu/dzierżawy/użyczenia),
  • prawomocne pozwolenie na budowę/zgłoszenie budowy – w przypadku gdy projekt będzie dotyczył robót budowlanych wymagających w/w pozwoleń,
  • prawomocne pozwolenie lub zgłoszenie wodnoprawne – jeżeli zakres projektu wymaga uzyskania takiego pozwolenia/zgłoszenia,
  • dokumenty potwierdzające, że funkcja obiektu budowlanego w którym prowadzona będzie działalność gospodarcza objęta wnioskiem o dofinansowanie jest adekwatna do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej (w przypadku gdy projekt dotyczy działalności gospodarczej).

Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę, że uzyskanie w/w dokumentów i decyzji wymaga wcześniejszego przygotowania odpowiedniej dokumentacji projektowej – ponadto niezbędny jest czas na przeprowadzenie stosownych procedur w tym zakresie. Biorąc pod uwagę, że pierwsze nabory wniosków planujemy przeprowadzić już w II połowie 2024 roku, prosimy o uwzględnienie czasu niezbędnego na uzyskanie powyższych decyzji w swoich planach dotyczących przygotowania projektów.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020