Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Aktualizacja założeń LSR

Działając zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju „Procedura aktualizacji LSR”, Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby przystąpiło do procesu aktualizacji zapisów Strategii. Zakres aktualizacji dotyczy zmiany zapisów LSR w następującym zakresie:

a. Zmiana nazwy każdego we wskaźników produktu i rezultatu określonych w LSR poprzez każdorazowe usunięcie określenia „…do roku 2023”,

b. Zmiana nazwy wskaźników:

– W 3.2.1. Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do roku 2023,

– W 3.2.2. Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do roku 2023,

– W 3.2. Wzrost liczby osób korzystających z nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do roku 2023,

na następujące (odpowiednio):

– W 3.2.1. Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastrukturalnych/zakupionego sprzętu i wyposażenia o charakterze turystycznym i rekreacyjnym,

– W 3.2.2. Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastrukturalnych/zakupionego sprzętu i wyposażenia o charakterze turystycznym i rekreacyjnym,

– W 3.2. Wzrost liczby osób korzystających z nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastrukturalnych/zakupionego sprzętu i wyposażenia o charakterze turystycznym i rekreacyjnym.

Jednocześnie w przypadku wskaźników 3.2.1. i 3.2.2. doprecyzowano, że „W sytuacji gdy zakres rzeczowy jednej operacji obejmuje zarówno budowę/modernizację infrastruktury jak i zakup sprzętu i wyposażenia – przedmiotowy wskaźnik odnosi się do obiektów infrastruktury (nie jest liczony podwójnie); w przypadku operacji polegającej tylko i wyłącznie na zakupie sprzętu/wyposażenia wskaźnik liczony jest nie do poszczególnych sztuk nabytych środków trwałych ale do ich zestawów/kompletów”. 

c. Rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia “Opracowanie koncepcji Smart Villages” i przesunięcie przypisanego do niego środków w kwocie 9 tys. Euro na realizację przedsięwzięcia “Promocja Szwajcarii Kaszubskiej zgodnie ze stworzonym systemem identyfikacji” w zakresie realizacji operacji własnej. Jednocześnie w ślad za powyższą zmianą wymagane jest usunięcie wszystkich wskaźników produktu i rezultatu przypisanych do przedsięwzięcia związanego ze Smart Villages i adekwatne zwiększenie wartości wskaźników dotyczących promocji Szwajcarii Kaszubskiej,

d. Przesunięcie niewykorzystanych dotychczas środków w ramach realizacji wszystkich przedsięwzięć w ramach LSR (poza przedsięwzięciem “Budowa kaszubskich tras rowerowych”) na rzecz przedsięwzięcia “Promocja Szwajcarii Kaszubskiej zgodnie ze stworzonym systemem identyfikacji” w zakresie realizacji operacji własnej.

Przedmiotowa aktualizacja wynika z:

– wydłużenia okresu realizacji operacji współfinansowanych w ramach LSR do 30.06.2024 roku co powoduje, że termin wskazany w nazwie wskaźników staje się nieaktualny. Ponadto w części dofinansowanych operacji ich zakres nie odnosił się do obiektów infrastrukturalnych i dotyczył tylko i wyłącznie np. mobilnych działalności i zakupu sprzętu i wyposażenia – w takiej sytuacji występowania trudność z dopasowaniu tego typu projektów do wskaźników produktu i rezultatu. 

– konieczności z rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia “Opracowanie koncepcji Smart Villages” z uwagi na zbyt krótki czas na realizację projektów jaki pozostał do zakończenia bieżącego okresu programowania (30.06.2024 r.),

– konieczności zagospodarowania niewykorzystanych dotychczas środków finansowych, które z uwagi na pozostały czas do końca bieżącego okresu programowania, możliwe jest tylko w ramach operacji własnej, realizowanej przez LGD.

W związku z powyższym istnieje możliwość składania uwag do przedmiotowej zmiany w terminie do dnia 28.04.2023 r. Uwagi i sugestie zmian w/w propozycji prosimy kierować drogą mailową na adres: stk@kaszuby.com.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 58 736 77 88 lub w bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia, w Kartuzach przy ulicy Jeziornej 38.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020