Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Aktualizacja założeń LSR

Działając zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju „Procedura aktualizacji LSR”, Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby przystąpiło do procesu aktualizacji zapisów Strategii. Zakres aktualizacji dotyczy zmiany w realizacji przedsięwzięcia 2.3.2. „Współpraca międzyregionalna i wymiana doświadczeń”, w następującym zakresie:

a. Zwiększenie budżetu środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia,
b. Zwiększenie wartości wskaźnika produktu W 3.4.1. „Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej do roku 2023”, będącego miarą realizacji przedsięwzięcia, z obecnej wartości 5 na wartość 6 szt.

Przedmiotowa aktualizacja ma na celu umożliwienie realizacji kolejnego projektu współpracy z innymi LGD z terenu województwa pomorskiego, mającego na celu promocję regionu.
W związku z powyższym istnieje możliwość składania uwag do przedmiotowej zmiany w terminie do dnia 30.11.2022 r. Uwagi i sugestie zmian w/w propozycji prosimy kierować drogą mailową na adres: stk@kaszuby.com.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 58 736 77 88 lub w bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia, w Kartuzach przy ulicy Klasztornej 1.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020