Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Konkurs grantowy dla pomorskich firm czasu wolnego w Agencji Rozwoju Pomorza

Firmy z branży czasu wolnego z województwa pomorskiego, których dochody spadły w wyniku pandemii w latach 2020-2021, mogą ubiegać się o granty w ramach projektu „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego” realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza. Wnioski należy przesłać w terminie od 15 do 21 lipca. Firmy mają ponad 30 dni na przygotowanie, udział w spotkaniach informacyjnych i konsultacje indywidualne. 

Wśród firm województwa pomorskiego szczególnie dotkniętych pandemią COVID-19 znalazły się przedsiębiorstwa branży czasu wolnego. Projekt „IMPULS” odpowiada na potrzeby tego sektora i zakłada m.in. organizację konkursu grantowego.


Dla kogo?

O grant mogą ubiegać się mikro lub mali przedsiębiorcy którzy:

  • posiadają PKD głównej działalności wskazane w Regulaminie Konkursu Grantowego (PKD: 55.20.Z; 55.30.Z; 56.10.A; 49.39.Z; 55.10.Z; 79.11.A; 79.11.B; 79.12.Z; 79.90.A; 79.90.B; 79.90.C; 82.30.Z; 90.01.Z; 90.02.Z; 93.19.Z; 93.21.Z; 93.29.Z). Są wśród nich przedsiębiorcy oferujący usługi noclegowe, gastronomiczne, sportowe, artystyczne, zajmujący się organizacją turystyki oraz wydarzeń biznesowych i rekreacyjnych,
  • działają co najmniej od 1 stycznia 2019 r. oraz od tego czasu posiadają wyżej wspomniany PKD swojej głównej działalności,
  • ich główna siedziba oraz realizowany projekt będą zlokalizowane w województwie pomorskim,
  • wykażą co najmniej 25% spadek przychodów, liczony jako średnia z lat 2020-2021, w stosunku do roku 2019.

Dodatkowe szanse będą mieli wnioskodawcy, którzy zdecydują się na zwiększenie wkładu własnego powyżej zakładanych 30% wartości inwestycji. Wśród preferowanych firm są te, które wykorzystają w swoich przedsięwzięciach rozwiązania cyfrowe lub proekologiczne oraz takie, które nie otrzymały wsparcia w ramach poprzedniego konkursu przeprowadzonego przez ARP  w czerwcu 2020 r, który był dedykowany branży czasu wolnego.

Ile?
Firmy mogą pozyskać dofinansowanie na realizowane projekty od 25 tys. do 160 tys. zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych. Pula środków do rozdysponowania  w konkursie to ponad 40 mln zł.

Na co?

Głównym celem projektów powinien być rozwój i zdobywanie nowych przewag konkurencyjnych firm m.in. poprzez:

  • wdrażanie nowych lub zmianę dotychczasowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych cyfrowych i ekoefektywnych,
  • unowocześnienie wyposażenia.

Dodatkowo punktowane będą projekty związane z transformacją cyfrową firmy oraz o charakterze proekologicznym. Preferowane będą również przedsięwzięcia polegające na wprowadzeniu nowych usług lub produktów do oferty firmy.

Przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie na zakup nowych środków trwałych i wyposażenia oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych jak oprogramowanie czy licencje. Może to być przykładowo zakup instalacji paneli fotowoltaicznych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, systemu informatycznego usprawniającego działanie restauracji ale także zakup łóżek do pokoi gościnnych czy wyposażenia kuchni hotelowej. Dofinasowaniu nie podlegają koszty robót budowlanych.


Jak, gdzie i kiedy?

Podstawą udziału w konkursie jest jedynie złożenie wniosku o udzielenie grantu, stanowiącego załącznik do Regulaminu Konkursu. Przedsiębiorca może składać w ramach konkursu tylko jeden wniosek.

Przyjmowanie dokumentów rozpocznie się w miesiąc od ogłoszenia konkursu. Wnioski w wersji papierowej należy wysłać pocztą na adres Agencji Rozwoju Pomorza SA (80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 472 D) w terminie od 15 do 21 lipca 2022 r.

Do dofinansowania zostaną wybrane firmy, których projekty uzyskały najwyższą ilość punktów. Najwcześniejszym możliwym dniem rozpoczęcia realizacji projektu przez firmę oraz kwalifikowalności wydatków jest dzień ogłoszenia naboru wniosków.Wnioski o płatność będą rozliczane wyłącznie metodami uproszczonymi tj. kwotami ryczałtowymi przypisanymi do poszczególnych zadań. Wprawdzie nie przewiduje się mechanizmu zaliczkowania ale można złożyć wnioski o rozliczenie dwukrotnie, po zakończeniu etapu i na koniec realizacji projektu. Projekty muszą zostać zakończone do 30 czerwca 2023 r. 


Jak się przygotować?

Z dokumentacją konkursową można zapoznać się na stronie internetowej ARP www.arp.gda.pl (https://www.arp.gda.pl/2195,konkurs-grantowy-impuls-dla-pomorskich-firm-z-branzy-czasu-wolnego). Przedsiębiorcy mogą skorzystać z nieodpłatnych szkoleń, konsultacji, webinariów. Informacje na ten temat będą publikowane na stronie ARP, w mediach społecznościowych oraz rozsyłane newsletterem.

Bezpłatny webinar informacyjny 12.07.2022r. – ZAPISY

Pracownicy ARP udzielają też informacji na temat konkursu telefonicznie pod numerami: (58) 32 33 258, (58) 32 33 177, (58) 32 33 216, (58) 32 33 104, (58) 32 33 215, (58) 32 33 227, (58) 32 33 230 lub za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail: impuls-pytania@arp.gda.pl). 

******

Agencja Rozwoju Pomorza realizuje projekt „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego” w ramach Poddziałania 13.1.1. Mikro, Małe I Średnie Przedsiębiorstwa – React-Eu – Wsparcie Dotacyjne Dla Osi Priorytetowej 13. Odbudowa I Odporność (React-Eu) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020