Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Materiał do konsultacji – zmiany w LSR

Na podstawie zapisów Załącznika nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej „Procedura aktualizacji LSR” Lokalna Grupa Działania przystępuje do dokonania zmian w LSR. Poniżej przedstawiamy proponowane przez Zarząd STK zmiany i zwracamy się z prośbą o zgłaszanie Państwa uwag. Wszelkie sugestie prosimy przesyłać na adres e-mail: stk@kaszuby.com.pl do 7 grudnia 2021 r.  

Przedmiotowe zmiany dotyczą:

1. Przesunięcia części środków finansowych, niewykorzystanych dotychczas w naborach wniosków w ramach przedsięwzięcia „1.1.1. Tworzenie infrastruktury na potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego kaszub oraz jego popularyzacja  i promocja” w wysokości 10 434,68 Euro na zwiększenie budżetu przedsięwzięcia „2.2.2. Tworzenie wysokiej jakości ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”,

2. Zmiany kryteriów wyboru operacji w ramach przedsięwzięć: „2.2.1. Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury na potrzeby komercyjnych usług turystycznych i okołoturystycznych” oraz „1.2.1. Tworzenie infrastruktury na potrzeby produkcji, przetwórstwa, sprzedaży, dystrybucji i promocji produktów lokalnych” poprzez usunięcie kryteriów:

a. Tworzenie nowych miejsc pracy,

b. Ukierunkowanie na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych, ze względu na dostęp do rynku pracy, tj. rolnicy i ich domownicy, młodzież do 30 roku życia oraz kobiety,

c. Wkład operacji w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji operacji tj. zakładanych poziomów docelowych wskaźników.

3. Zmiany kryteriów wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia: „2.2.2. Tworzenie wysokiej jakości ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” poprzez usunięcie kryterium „Wkład operacji w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji operacji tj. zakładanych poziomów docelowych wskaźników”,

4. Zmiany kryteriów wyboru operacji w ramach przedsięwzięć: „2.2.1. Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury na potrzeby komercyjnych usług turystycznych i okołoturystycznych” oraz „1.2.1. Tworzenie infrastruktury na potrzeby produkcji, przetwórstwa, sprzedaży, dystrybucji i promocji produktów lokalnych” poprzez zmianę minimum punktowego:

a. Przedsięwzięcie „2.2.1. Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury na potrzeby komercyjnych usług turystycznych i okołoturystycznych” – zmiana z obecnej definicji minimum punktowego „6 pkt. w tym za kryterium: 2 – min. 2 pkt.” na „4 pkt.”,

b. Przedsięwzięcie 1.2.1. Tworzenie infrastruktury na potrzeby produkcji, przetwórstwa, sprzedaży, dystrybucji i promocji produktów lokalnych” – zmiana z obecnej definicji minimum punktowego „4 pkt. w tym za kryteria: 3, 4 – w sumie min. 1 pkt. a za kryterium nr 1 – min. 2 pkt.” na „4 pkt.”,

5. Zmianę kryteriów wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia: „2.1.1. Budowa kaszubskich tras rowerowych” poprzez zmianę minimum punktowego: – zmiana z obecnej definicji minimum punktowego “4 pkt. w tym za kryteria: 2, 6, 7 – w sumie min. 1 pkt. a za kryterium 4 – 3 pkt.” na “4 pkt. w tym za kryteria: 2, 6, 7 – w sumie min. 1 pkt.”.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020