Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Proponowane zmiany w LSR

Na podstawie zapisów Załącznika nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej „Procedura aktualizacji LSR” Lokalna Grupa Działania przystępuje do dokonania zmian w LSR. Poniżej przedstawiamy proponowane przez Zarząd STK zmiany i zwracamy się z prośbą o zgłaszanie Państwa uwag. Wszelkie sugestie prosimy przesyłać na adres e-mail: stk@kaszuby.com.pl do 15 czerwca 2021 r. 

Jednocześnie zapraszamy na otwarte spotkania konsultacyjne w tej sprawie, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 r. w godz. 9.00 – 11.00 w formie zdalnej na platformie internetowej.  

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie (mailowo bądź telefoniczne) chęci udziału w niniejszym spotkaniu.

Przedmiotowe zmiany dotyczą:

1. Zmiany w matrycy logicznej LSR poprzez:
a. Zwiększenie wartości wskaźnika W 3.1.1. Długość szlaków rowerowych wybudowanych do roku 2023 do poziomu 22 km,

b. Zwiększenie wartości wskaźnika W 3.1. Powierzchnia zabezpieczonych obszarów cennych przyrodniczo do 2023 do poziomu 63 974 ha,

c. Wprowadzenie do Strategii nowego celu szczegółowego 3.2. Nawiązanie partnerskiej współpracy na rzecz planowania rozwoju na szczeblu lokalnym oraz nowego przedsięwzięcia 3.2.1. Opracowanie koncepcji Smart Villages. Jednocześnie dodanie nowego wskaźnika produktu – W6.1.1. Liczba opracowanych koncepcji Smart Villages – 9 szt. oraz wskaźników rezultatu: – W6.1. Liczba miejscowości/sołectw objęta opracowanymi koncepcjami Smart Villages – 9 szt. i W6.2. Liczba partnerów biorących udział w przygotowaniu koncepcji Smart Villages – 18 szt.,

d. Wprowadzenie do Strategii nowego celu głównego 4. Rozwój przedsiębiorczości obszaru LSR, celu szczegółowego 4.1. Zwiększenie liczby przedsiębiorstw na terenie LGD    oraz przedsięwzięcia 4.1.1. Wsparcie podejmowania nowych działalności gospodarczych. Jednocześnie dodanie nowego wskaźnika produktu W 7.1.1. Liczba operacji polegających na podjęciu nowej działalności gospodarczej – 22 szt., nowych wskaźników rezultatu: W 7.1. Ilość nowych miejsc pracy do roku 2023 – 22 etaty i W 7.2. Liczba nowych podmiotów gospodarczych – 22 szt. oraz nowych wskaźników oddziaływania: W 7.0 Obniżenie poziomu bezrobocia na terenie LGD do roku 2023 –0,98% i W 8.0. Wzrost wskaźnika rozwoju przedsiębiorczości na terenie LGD do roku 2023 – 1,51 podmiotów gospodarczych/10 tys. m-ców,

2. Zwiększenia budżetu LSR o kwotę 1 179 000 EUR przeznaczoną na tzw. okres przejściowy, z czego na poszczególne przedsięwzięcia przeznacza się kwotę:
a. Wsparcie podejmowania nowych działalności gospodarczych (nowe przedsięwzięcie) –  412 650 Euro,

b. Opracowanie koncepcji Smart Villages (nowe przedsięwzięcie) – 9 000 Euro,

c. Promocja Szwajcarii Kaszubskiej zgodnie ze stworzonym systemem identyfikacji (operacja własne) – 50 000 Euro,

d. Budowa kaszubskich tras rowerowych – 707 350 Euro.

3. Zmiany w kryteriach wyboru operacji w zakresie:
a. Dodania kryteriów dla nowego przedsięwzięcia „Wsparcie podejmowania nowych działalności gospodarczych” w postaci:

 • Innowacyjność projektu: Tak – 2 pkt.; Nie – 0 pkt. Jako definicję innowacyjności określa się: „Zgodnie z definicją innowacyjności przedstawioną w LSR, definicja innowacyjności brzmi: Innowacyjność to wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych. Innowacyjność będzie analizowana w odniesieniu do gminy, na której planowana jest realizacja operacji.
 • Stopień przygotowania operacji do realizacji: Tak – 3 pkt.; Nie – 0 pkt. Definicja kryterium pozostaje bez zmian za wyjątkiem usunięcia konieczności dołączania załącznika Opisu zgodności z kryteriami wyboru operacji oraz konieczności udokumentowania prawa do dysponowania nieruchomością na okres min. trwałości projektu (jeśli jest wymagane),
 • Racjonalność budżetu – Tak – 1 pkt.; Nie – 0 pkt. W definicji kryterium zmienia zapis mówiący o dołączeniu ofert – dotychczasowy wymóg załączania 2 ofert zastępuje się koniecznością załączenia 1 oferty, która jest z dokładnością do 0,01 zł zgodna z kwotą wskazaną w budżecie projektu,
 • Czas zameldowania na terenie LGD: Co najmniej 2 lata – 2 pkt.; Mniej niż 2 lata – 0 pkt.
 • Udział w szkoleniu organizowanym przez LGD STK dotyczącym zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach danego naboru wniosków: Tak – 1 pkt.; Nie – 0 pkt. Punktowany jest osobisty udział w szkoleniach organizowanych przez LGD w zakresie zasad ubiegania się o dofinansowanie, organizowanych w związku z prowadzonym naborem wniosków, w których wnioskodawca ubiega się o przyznanie pomocy,
 • Zakres projektu obejmuje inne elementy niż roboty budowlane oraz zakup środków transportu (z wyłączeniem pojazdów typu food truck oraz maszyn budowlanych): Tak – 2 pkt.; Nie – 0 pkt.

Minimum punktowe ustala się na poziomie 5 pkt.

b. Dodania kryteriów dla nowego przedsięwzięcia „Opracowanie koncepcji Smart Villages” w postaci:

 • Jakość planowanego procesu przygotowania koncepcji SV z uwzględnieniem partycypacyjnego charakteru (udział lokalnej społeczności oraz rola sołtysa lub rady sołeckiej w tym procesie):  organizacja mniej niż 2 spotkań z udziałem społeczności lokalnej oraz rola sołtysa lub rady sołeckiej w tym procesie – 0 pkt.; organizacja 2 lub więcej spotkań z udziałem społeczności lokalnej oraz rola sołtysa lub rady sołeckiej w tym procesie – 2 pkt.
 • Liczba partnerów: – 1 partner (poza grantobiorcą) – 0 pkt.; więcej niż 1 partner – 2 pkt.
 • Powiązanie wnioskodawcy z obszarem objętym koncepcją SV: wnioskodawca posiada siedzibę/oddział/miejsce zamieszkania na obszarze objętym koncepcją – 2 pkt.; wnioskodawca nie posiada siedziby/oddziału/miejsca zamieszkania na obszarze objętym koncepcją – 0 pkt.
 • Potencjał organizacyjny: doświadczenie w realizacji co najmniej 1 projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych – 1 szt.; brak doświadczenia w realizacji co najmniej 1 projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych – 0 pkt.
 • Obszar po PGR: obszar objęty koncepcją jest obszarem po byłym PGR (w całości lub części) – 1 pkt.; obszar objęty koncepcją nie jest obszarem po byłym PGR (w całości lub części) – 0 pkt.
 •  Miejscowość poniżej 5 tys. mieszkańców:obszar objęty koncepcją obejmuje miejscowość o liczbie mieszkańców 5 tys. lub więcej – 0 pkt.; obszar objęty koncepcją nie obejmuje miejscowości o liczbie mieszkańców 5 tys. lub więcej – 1 pkt.

Minimum punktowe ustala się na poziomie 4 pkt.

c. Zmiana kryteriów dla przedsięwzięcia „Budowa kaszubskich tras rowerowych”:

 • Racjonalność budżetu – w definicji kryterium zmienia zapis mówiący o dołączeniu ofert – dotychczasowy wymóg załączania 2 ofert zastępuje się koniecznością załączenia 1 oferty, która jest z dokładnością do 0,01 zł zgodna z kwotą wskazaną w budżecie projektu,
 • Stopień przygotowania operacji do realizacji – definicja kryterium pozostaje bez zmian za wyjątkiem konieczności udokumentowania prawa do dysponowania nieruchomością na okres min. trwałości projektu (jeśli jest wymagane),
 • Wpisanie się w korytarz kaszubskich tras rowerowych – zmienia się definicję przedmiotowego kryterium na następującą „Za korytarz Kaszubskiej Trasy Rowerowej rozumie się ciąg tras rowerowych biegnących: wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Kartuzy – Żukowo lub wzdłuż drogi powiatowej Ostrzyce – Kolano”. 
» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020