Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Planowany nabór – rozwój działalności gospodarczej

Informujemy, iż Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby planuje ogłosić nabór na rozwój działalności gospodarczej

Przedsięwzięcie: Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury na potrzeby komercyjnych usług turystycznych i około turystycznych

Planowany terminy naborów: 30 września – 13 października 2020 r.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

 • Przedsiębiorcy – refundacja kosztów w wysokości max. 300 tys. zł, co stanowi nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych

KTO MOŻE?

 • Przedsiębiorca (mikro i małe przedsiębiorstwo) – miejsce prowadzenia działalności na obszarze objętym LSR (powiat kartuski i gmina Przywidz)
 • w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku wykonywał łącznie 365 dni działalność gospodarczą,
 • utworzy co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest uzasadnione zakresem realizacji operacji, na podstawie umowy o pracę oraz utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,

NA CO MOŻNA?

 • budowa/ przebudowa/ remont/ modernizacja obiektów oraz zakup sprzętu, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych na cele rozpoczęcia nowej działalności lub rozwoju działalności istniejącej w zakresie świadczenia usług turystycznych i około turystycznych takich jak: hotelarstwo, gastronomię, rekreację, komercyjną działalność kulturalną – działalności te określają następujące sekcje klasyfikacji PKD:
 • SEKCJA I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznym;
  SEKCJA N, DZIAŁ 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane oraz podklasa 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.;
  SEKCJA R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • prawomocne pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych lub zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego o braku konieczności takiego dokumentu – jeżeli projekt zakłada prace budowlane,
 • prawomocne pozwolenie lub zgłoszenie wodnoprawne, wystawione na wnioskodawcę – jeżeli projekt tego wymaga,
 • po 2 oferty cenowe na poszczególne zakupy,
 • kosztorys inwestorski na realizację zadań budowlanych – jeżeli projekt przewiduje prace budowlane,

Przed naborem organizujemy szkolenia z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej

Miejsce: Sala widowiskowa Kartuskiego Centrum Kultury, Kartuzy, ul. Klasztorna 1

Terminy:

 • 10 września 2020 (czwartek) – szkolenie z wypełniania wniosku + informacja o obowiązujących kryteriach w naborze
 • 17 września 2020 (czwartek) – szkolenie z wypełniania bisnesplanu

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020