Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Zmiany w LSR

Na podstawie zapisów Załącznika nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej „Procedura aktualizacji LSR” Lokalna Grupa Działania przystępuje do dokonania zmian w LSR. Poniżej przedstawiamy proponowane przez Zarząd STK zmiany i zwracamy się z prośbą o zgłaszanie Państwa uwag. Wszelkie sugestie prosimy przesyłać na adres e-mail: stk@kaszuby.com.pl do 6 marca 2020 r.

Jednocześnie zapraszamy na otwarte spotkania konsultacyjne w tej sprawie, które odbędą się w dniu 24 lutego 2020 r. w godz. 9.00 – 15.00 w biurze Stowarzyszenia w Kartuzach, przy ul. Klasztornej 1. 
Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie ( mailowo bądź telefoniczne) chęci udziału w niniejszym spotkaniu .

Przedmiotowe zmiany dotyczą:

1. Przedsięwzięcia „2.2.1. Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury na potrzeby komercyjnych usług turystycznych i okołoturystycznych” w ramach którego proponuje się zmianę kryteriów wyboru operacji, polegającą na:

 • usunięciu kryteriumUatrakcyjnienie oferty turystycznej obszaru LGD poprzez tworzenie i/lub modernizację wysokiej, jakości bazy noclegowej lub utworzenie/modernizację atrakcji turystycznej lub tworzenie dodatkowej infrastruktury rekreacyjno – turystycznej w obiektach noclegowych lub tworzenie/modernizację infrastruktury na potrzeby turystyki wodnej i rowerowej
 • usunięciu kryterium:Wyższy wkład własny Wnioskodawcy w realizację operacji od wymaganego minimum określonego Programem i przedmiotową LSR”
 • zmiana punktacji w kryterium: „Tworzenie nowych miejsc pracy”

Było:

 • 1 miejsce pracy – 2 pkt.
 • 2 i więcej miejsc pracy – 2,5 pkt.

Proponowana punktacja:

 • 1 miejsce pracy – 2 pkt.
 • 2 i więcej miejsc pracy – 2,05 pkt.
 • zmiany minimum punktowego

Było:

 • 9 pkt. w tym za kryterium: 3 – min. 2 pkt.

Proponowany zapis:

 • 7 pkt. w tym za kryterium: 3 – min. 2 pkt.

2. Przedsięwzięcia „1.1.1. Tworzenie infrastruktury na potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego Kaszub oraz jego popularyzacja i promocja” proponuje się:

 • usunięciu kryterium Wyższy wkład własny Wnioskodawcy w realizację operacji od wymaganego minimum określonego Programem i przedmiotową LSR”,
 • zmiana punktacji w kryterium „Wysokość dofinansowania, o jakie ubiega się Wnioskodawca”

Było:

 • Do 50 tys. zł włącznie – 3 pkt.
 • Pow. 50 tys. zł – 0

Proponowana punktacja:

 • Do 50 tys. zł włącznie – 3 pkt.
 • Pow. 50 tys. zł – do 75 tys. zł włącznie – 2 pkt.
 • Pow. 75 tys. zł – do 100 tys. zł włącznie – 1 pkt.
 • Pow. 100 tys. zł – 0 pkt.
 • zmiany minimum punktowego

Było:

 • 6 pkt. – w tym za kryteria nr: 3,4,5 – w sumie min. 1 pkt. oraz za kryterium 2 – 3 pkt.

Proponowany zapis:

5 pkt. – w tym za kryteria nr: 3,4,5 – w sumie min. 1 pkt.

3. Przedsięwzięcia „2.2.2. Tworzenie wysokiej jakości ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” proponuje się:

 • usunięciu kryteriumWyższy wkład własny Wnioskodawcy w realizację operacji od wymaganego minimum określonego Programem i przedmiotową LSR”
 • zmiana punktacji w kryterium „Wysokość dofinansowania, o jakie ubiega się Wnioskodawca”

Było:

 • Do 50 tys. zł włącznie – 3 pkt.
 • Pow. 50 tys. zł – 0

Proponowana punktacja:

 • Do 50 tys. zł włącznie – 3 pkt.
 • Pow. 50 tys. zł – do 75 tys. zł włącznie – 2 pkt.
 • Pow. 75 tys. zł – do 100 tys. zł włącznie – 1 pkt.
 • Pow. 100 tys. zł – 0 pkt.
 • usunięciu kryterium „Inwestycja dotyczy atrakcji turystycznych, kulturowych oraz zabytków”
 • usunięciu kryterium „Oznakowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie zgodnie z przyszłym systemem identyfikacji marki Szwajcarii Kaszubskiej”

Przedmiotowe zmiany są efektem doświadczeń z przeprowadzonych naborów w ramach tego działania i specyfiki złożonych w nim projektów oraz z sugestii wysuwanych przez wnioskodawców.

Ponadto zwiększeniu ulegnie budżet na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016 – 2022.

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby otrzymało dodatkowe środki finansowe w wysokości 1.660.000 zł. Jednocześnie, w związku z przeliczeniem kursu EURO szacuje się, że na realizację LSR dodatkowo będzie do dyspozycji około 900.000 zł. Łącznie dodatkowe środki wyniosą około 2.560.000 zł.

W związku z tym proponuje się następujący podział środków:

 • 100.000 zł – przedsięwzięcie 2.3.2 „Promocja Szwajcarii Kaszubskiej zgodnie ze stworzonym systemem identyfikacji”
 • 300.000 zł – przedsięwzięcie 1.1.1 „Tworzenie infrastruktury na potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego Kaszub oraz jego popularyzacja i promocja”
 • 600.000 zł – przedsięwzięcie 2.2.2 „Tworzenie wysokiej jakości ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”
 • 1.560.000 zł – przedsięwzięcie 2.2.1. „Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury na potrzeby komercyjnych usług turystycznych i okołoturystycznych”
» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020