Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Zmiany w LSR

Na podstawie zapisów Załącznika nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej „Procedura aktualizacji LSR” Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Lokalna Grupa Działania przystępuje do dokonania zmian w Strategii. Poniżej przedstawiamy wypracowane podczas spotkań zmiany i zwracamy się z prośbą o zgłaszanie Państwa uwag. Wszelkie sugestie prosimy przesyłać na adres e-mail: stk@kaszuby.com.pl do 31 maja 2019 r.

1. Dodatkowe środki dla LGD

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby otrzyma dodatkowe środki na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej w wysokości 1 650 000 zł.
Proponowane przeznaczenie środków:

Przedsięwzięcie 2.2.1 „Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury na potrzeby komercyjnych usług turystycznych i okołoturystycznych”

W ramach przedsięwzięcia proponuje się następujący podział:
– 300 000 zł – konkurs na podejmowanie działalności gospodarczej
– 1 350 000 zł – konkurs na rozwój działalności gospodarczej

2. Pozostałe zmiany w LSR

2.1 Zmiany kryteriów wyboru operacji

Dla konkursów w ramach przedsięwzięcia 2.2.1 „Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury na potrzeby komercyjnych usług turystycznych i okołoturystycznych”

A. Zmiana w kryterium: „Wyższy wkład własny Wnioskodawcy w realizację operacji od wymaganego minimum określonego Programem i przedmiotową LSR”

Było:
Pow. 20 % – 2 pkt.
Pow. 10% – 20% włącznie – 1 pkt.
Do 10 % włącznie – 0 pkt.

Propozycja:
Pow. 10 % – 2 pkt.
Pow. 5% – 10% włącznie – 1 pkt.
Do 5 % włącznie – 0 pkt

B. Zmiana w kryterium: „Ukierunkowanie na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych, ze względu na dostęp do rynku pracy, tj. rolnicy i ich domownicy, młodzież do 30 roku życia oraz kobiety”

Było:
Tak – 3 pkt.
Nie – 0 pkt.

Propozycja:
Tak – 1 pkt.
Nie – 0 pkt.

C. Zmiana opisu kryterium: „Innowacyjność projektu”

Innowacyjność będzie analizowana w odniesieniu do gminy, na której planowana jest realizacja operacji obrębie obszaru całego LGD (9 gmin).

D. Zmiany w kryterium: „Stopień przygotowania operacji do realizacji”

Było:
Tak – 2 pkt.
Nie – 0 pkt.

Propozycja:
Tak – 3 pkt.
Nie – 0 pkt.

Za zadanie gotowe do realizacji rozumie się projekt, dla którego załączono do wniosku o dofinansowanie następujące załączniki – jeśli wymaga tego przedmiot wniosku:

a. dokument/y potwierdzające posiadane prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane/na cele realizacji projektu – zgodnie z wykazem załączników do wniosku,
b. prawomocne (ostateczne) pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, wystawione na wnioskodawcę[1],
c. prawomocne (ostateczne) pozwolenie lub zgłoszenie wodnoprawne, wystawione na wnioskodawcę[2],
d. załącznik do Wniosku wymagany przez LGD dotyczący opisu zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.

W przypadku dokumentów wskazanych w punktach b. i c., punkty w ramach przedmiotowego kryterium będą przyznane (jeżeli przedmiotem wniosku są roboty budowlane) w przypadku, gdy Wnioskodawca załączy do dokumentacji aplikacyjnej:
– wymagane w opisie kryterium dokumenty, lub
– zaświadczenie ze stosownego organu, że przedmiot wniosku nie wymaga uzyskania stosownych zgłoszeń/pozwoleń.
Za prawomocne pozwolenie na budowę nie jest uznawane pozwolenie z klauzulą „natychmiastowej wykonalności”.

E. Zmiana w opisie kryterium: „Racjonalność budżetu”

Racjonalność budżetu operacji będzie spełniona, gdy wnioskodawca załączy do wniosku o dofinansowanie:
– Kosztorys inwestorski na realizację zadań budowlanych – w przypadku, gdy operacja obejmuje realizację robót budowlanych, i/lub
– udokumentowanie wyboru wykonawcy/dostawcy – na zakupy sprzętu i wyposażenia oraz usługi objęte operacją (inne niż roboty budowlane) – potwierdzeniem udokumentowania wyboru będą załączone do wniosku dwie oferty na każdy wyszczególniony w zestawieniu produkt lub usługę.

F. Zmiana w opisie kryterium: „Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałających zmianom klimatu”

Przedmiotowe kryterium ma za zadanie premiować operacje w ramach, których zastosowane zostaną odnawialne źródła energii rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub przeciwdziałające zmianom klimatu. W tym zakresie na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie oraz załączników do wniosku, jeśli wnioskodawca wykaże, że:
– w ramach operacji będącej przedmiotem wniosku przewiduje zastosowanie odnawialnych źródeł energii rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałających zmianom klimatu, a wartość planowanych rozwiązań wynosi co najmniej 5 % kosztów kwalifikowanych budżetu projektu, operacja otrzyma w ramach oceny 1 pkt.;
– nie zaplanowano takich rozwiązań, lub wartość planowanych rozwiązań wynosi mniej niż  5 % kosztów kwalifikowanych budżetu projektu, operacja otrzyma w ramach oceny 0 pkt.

Definicję odnawialnych źródeł energii wskazują zapisy Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478 z późn. zm.) które mówią, że odnawialne źródło energii to „odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów”. W przypadku konieczności dalszego zdefiniowania pojęć zastosowanych w w/w definicji jako wiążące przyjmowane będą zapisy Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.
Za rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub przeciwdziałające zmianom klimatu przyjmuje się rozwiązania techniczne, zastosowanie obiektów, instalacji lub środków trwałych, które obniżą wpływ realizowanej inwestycji po jej oddaniu do użytkowania na stan środowiska naturalnego w tym zmiany klimatu. Przykładem takich zastosowań jest wykorzystanie OZE w ramach operacji lub innych rozwiązań spełniających powyższe wymagania.

G. Minimum punktowe

Dla rozwoju działalności gospodarczej:

Było:
10 pkt. w tym za kryterium: 3 – min. 2 pkt.

Proponowane:
9 pkt. w tym za kryterium: 3 – min. 2 pkt.

Dla podejmowania działalności gospodarczej:

Było:
8 pkt. w tym za kryterium: 2 – min. 2 pkt.

Proponowane:
7 pkt. w tym za kryterium: 2 – min. 2 pkt.

Dla konkursów w ramach przedsięwzięcia 1.2.1. „Tworzenie infrastruktury na potrzeby produkcji, przetwórstwa, sprzedaży, dystrybucji i promocji produktów lokalnych.”

A. Zmiana w kryterium: „Ukierunkowanie na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych, ze względu na dostęp do rynku pracy, tj. rolnicy i ich domownicy, młodzież do 30 roku życia oraz kobiety”

Było:
Tak – 3 pkt.
Nie – 0 pkt.

Propozycja:
Tak – 1 pkt.
Nie – 0 pkt.

B. Zmiany w kryterium: „Stopień przygotowania operacji do realizacji”

Było:
Tak – 2 pkt.
Nie – 0 pkt.

Propozycja:
Tak – 3 pkt.
Nie – 0 pkt.

Za zadanie gotowe do realizacji rozumie się projekt, dla którego załączono do wniosku o dofinansowanie następujące załączniki – jeśli wymaga tego przedmiot wniosku:

a. dokument/y potwierdzające posiadane prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane/na cele realizacji projektu – zgodnie z wykazem załączników do wniosku,
b. prawomocne (ostateczne) pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, wystawione na wnioskodawcę,
c. prawomocne (ostateczne) pozwolenie wodnoprawne, wystawione na wnioskodawcę,
d. załącznik do Wniosku wymagany przez LGD dotyczący opisu zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.

W przypadku dokumentów wskazanych w punktach b. i c., punkty w ramach przedmiotowego kryterium będą przyznane (jeżeli przedmiotem wniosku są roboty budowlane) w przypadku, gdy Wnioskodawca załączy do dokumentacji aplikacyjnej:
– wymagane w opisie kryterium dokumenty, lub
– zaświadczenie ze stosownego organu, że przedmiot wniosku nie wymaga uzyskania stosownych zgłoszeń/pozwoleń.
Za prawomocne pozwolenie na budowę nie jest uznawane pozwolenie z klauzulą „natychmiastowej wykonalności”.

C. Usunięcie kryterium: „Produkcja produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami lub wg tradycyjnych receptur”

D. Minimum punktowe

Dla podejmowania działalności gospodarczej:

Było:
6 pkt. w tym za kryteria: 3, 4, 7 – w sumie min. 1 pkt. a za kryterium nr 1 – min. 2 pkt.

Proponowane:
4 pkt. w tym za kryteria: 3, 4 – w sumie min. 1 pkt. a za kryterium nr 1 – min. 2 pkt.

2.2 Przesunięcie części środków pomiędzy działaniami

Planuje się przesunięcie nadwyżki niewykorzystanych środków finansowych (przy założeniu organizacji naboru na premie dla trzech wnioskodawców) w przedsięwzięciu 1.2.1. „Tworzenie infrastruktury na potrzeby produkcji, przetwórstwa, sprzedaży, dystrybucji i promocji produktów lokalnych” na przedsięwzięcie 2.2.1 „Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury na potrzeby komercyjnych usług turystycznych i okołoturystycznych”


[1] Dokument będzie wymagany w przypadku gdy budżet projektu obejmuje koszty działań o charakterze robót budowlanych zgodnych z definicją wskazaną w Ustawie  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, gdzie jako roboty budowlane należy rozumieć „budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego” – wszelkie ewentualne wątpliwości dotyczące pojęć zawartych w w/w definicji reguluje Ustawa Prawo budowlane.

[2] Dokument będzie wymagany w przypadku inwestycji wskazanych w art. 389 (Pozwolenie wodnoprawne) oraz art. 394 ust. 1 (Zgłoszenie wodnoprawne) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.)

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020