Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Obowiązek informowania o otrzymanym dofinansowaniu

Szanowni Państwo,
W związku z realizacja przez Państwa projektów dofinansowanych ze środków unijnych przypominamy o obowiązku informowania o otrzymanym dofinansowaniu zgodnie z Księgą Wizualizacji znaku PROW 2014 – 2020 (aktualna wersja obowiązuje od 1 września 2017 r.).
Brak informacji bądź jej nieprawidłowa forma skutkuje naliczeniem korekty finansowej od wartości dofinansowania i jest potrącona na etapie rozliczania projektu.
Pełna wersja księgi oraz znaków do pobrania znajduje się pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy

Zwracamy uwagę na najważniejsze kwestie związane z wypełnieniem tego obowiązku:

 1. Wszyscy Beneficjenci, którzy posiadają własną stronę internetową, są zobowiązani do przedstawienia informacji o dofinansowaniu w okresie realizacji operacji.

W sytuacji, gdy beneficjent posiada stronę internetową (główna strona beneficjenta lub podstrona dotycząca operacji) beneficjent zamieszcza obowiązkowo:

 • krótki opis operacji, w którym informuje o przedsięwzięciu i pomocy otrzymanej z EFRROW (tzn. slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”) wskazując jednocześnie jej cel i przewidywane wyniki,
 • znak (symbol) Unii Europejskiej,
 • logo PROW 2014-2020,
 • oraz inne logo, którego zamieszczenie jest wymagane lub dopuszczalne (logo LEADER, logo KSOW, logo unijnego lub krajowego systemu jakości żywności, logo beneficjenta, lokalnej grupy działania, herb/ logo województwa lub gminy). W przypadku umieszczania herbu województwa lub gminy należy obok symbolu UE zamieścić wskazanie na udział Unii poprzez tekst: Unia Europejska. Tekst Unia Europejska można zamieścić poniżej lub po prawej stronie symbolu UE.

Informacje te zajmują przynajmniej 25 % powierzchni strony (widocznej na ekranie bezpośrednio po wejściu użytkownika na stronę/ podstronę bez konieczności przewijania strony w dół).

Opis operacji zawiera następujące informacje:

 • typ/nazwa operacji,
 • cel operacji,
 • planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty,
 • nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja.

Do treści obowiązkowej beneficjent może dodać dodatkowy tekst (nieobowiązkowy):
– wartość projektu lub
– wartość uzyskanego dofinansowania.

 1. Wnioskodawcy, którzy realizują projekty o wartości dofinansowania powyżej 50 tys. EUR mają obowiązek dodatkowo umieszczenia plakatu A3 lub tablicy informacyjnej w trakcie realizacji operacji.

Przepisy UE nie określają wymiarów tablicy informacyjnej. Rekomendowana wielkość to 80 x 120 cm lub format A3. Plakat lub tablicę beneficjent umieszcza w miejscu łatwo widocznym i dostępnym dla odbiorców. Zamieszczenie tablicy w miejscu łatwo widocznym i dostępnym dla odbiorców, ale w znacznej odległości np. od drogi wymusza wykonanie tablicy odpowiednio większej.
Plakat lub tablica zawiera odpowiednio, w zależności od działania/ poddziałania PROW 2014-2020:

 • nazwę/tytuł operacji,
 • główny cel operacji oraz
 • nazwę działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja,
 • znak (smbol) Unii Europejskiej,
 • slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
 • logo KSOW – w przypadku działań angażujących środki finansowe w ramach KSOW,
 • logo Leader w przypadku działań angażujących środki finansowe w ramach Leader,
 • logo PROW 2014-2020.

Informacje te zajmują przynajmniej 25% powierzchni plakatu lub tablicy. Plakat lub tablica znajduje się w miejscu realizacji operacji/siedzibie beneficjenta przez cały czas realizacji operacji.
Plakat lub tablicę należy wykonać z takiego materiału by informacje, które się na nich znajdują były widoczne i czytelne przez cały ten czas.

 1. Beneficjenci, którzy w ramach projektów zaplanowali działania promocyjne:

Działania informacyjne i promocyjne realizowane przez beneficjenta, miejsce realizacji operacji, dokumenty upubliczniane i przeznaczone dla uczestników np. szkoleń, są oznaczone przy pomocy następujących elementów:

 • znak (symbol) Unii Europejskiej (UE),
 • slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
 • logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 lub znak PROW 2014-2020 – dopuszczalny wyłącznie na małych materiałach promocyjnych (gadżetach),
 • logo LEADER – w przypadku działań angażujących środki finansowe w ramach Leader,

Dozwolone jest umieszczenie logo beneficjenta, lokalnej grupy działania, herbu/logo województwa, gminy, godła państwowego lub logo Partnera KSOW pomiędzy znakiem UE i logo PROW 2014-2020. W przypadku umieszczania herbu województwa, gminy lub godła państwowego należy obok symbolu UE zamieścić wskazanie na udział Unii poprzez tekst: Unia Europejska. Tekst Unia Europejska można zamieścić poniżej lub po prawej stronie symbolu UE.
W zestawie kilku znaków znak UE zawsze występuje po lewej stronie, logo PROW 2014-2020 po prawej, pomiędzy nimi inne znaki / logo, rozmieszczone w równej odległości. Przy stosowaniu zestawienia kilku znaków/logo należy przestrzegać zasady, że pozostałe logotypy nie mogą być większe od symbolu UE (mierzone wysokością).
W przypadku wizualizacji działań informacyjnych i promocyjnych niedopuszczalne jest wyodrębnianie jednego z logotypów poza ciąg znaków.

Działania promocyjne realizowane w mediach np. Informacja prasowa, reklama, itp., niezawierające treści merytorycznych, należy oznakować następująco:

 • znak Unii Europejskiej,
 • slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
 • logo PROW 2014-2020,
 • oraz inne logo, którego zamieszczenie jest wymagane lub dopuszczalne (logo LEADER, logo KSOW, logo unijnego lub krajowego systemu jakości żywności, logo beneficjenta, lokalnej grupy działania, herb/logo województwa, gminy. lub godło państwowe). W przypadku umieszczania herbu województwa, gminy lub godła państwowego należy obok symbolu UE zamieścić wskazanie na udział Unii poprzez tekst: Unia Europejska. Tekst Unia Europejska można zamieścić poniżej lub po prawej stronie symbolu UE.

Dodatkowo Beneficjenci działania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 mają obowiązek umieszczania logo STK realizując działania informacyjne i promocyjne zgodnie z powyższą księgą wizualizacji.

Logo do pobrania pod poniższym linkiem:

https://kaszubylgd.pl/lsr-2016-2022/ksiega-wizualizacji-prow-2014-2020/

Więcej informacji na temat zasad obowiązujących podczas informowania o dofinansowaniu ze środków PROW 2014 – 2020 znajduje się w Księdze Wizualizacji znaku PROW 2014 – 2020:

https://www.gov.pl/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem STK.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020