Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Zmiany w LSR – konsultacje

Na podstawie zapisów Załącznika nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej „Procedura aktualizacji LSR” Lokalna Grupa Działania przystępuje do dokonania zmian w LSR. Poniżej przedstawiamy proponowane przez Zarząd STK zmiany i zwracamy się z prośbą o zgłaszanie Państwa uwag. Wszelkie sugestie prosimy przesyłać na adres e-mail: stk@kaszuby.com.pl do 23 kwietnia 2018 r.

Jednocześnie zapraszamy na otwarte spotkanie konsultacyjne w tej sprawie, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 13.00 w sali Centrum Informacji Turystycznej w Kartuzach, przy ul. Klasztornej 1.

Przedmiotowe zmiany dotyczą:

a. Przedsięwzięcia „2.2.2. Tworzenie wysokiej jakości ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” w ramach którego proponuje się zmianę kryteriów wyboru operacji, polegającą na zmianie zapisów dotyczących minimum punktowego z:

– ogółem 7 pkt. ,w tym za kryteria: 3, 5, 6, 7 – w sumie min. 1 pkt. oraz za kryterium nr 2 – 3 pkt.
na
– ogółem 7 pkt. ,w tym za kryterium nr 2 – 3 pkt.

Przedmiotowa zmiana jest efektem doświadczeń z przeprowadzonego naboru nr 5/2017 i specyfiki złożonych w nim projektów oraz z sugestii wysuwanych przez wnioskodawców.

b. Przedsięwzięcia „3.1.1. Animacja społeczności lokalnej obszaru LGD” w ramach którego w przypadku wskaźnika produktu „Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami do roku 2023” proponuje się:

– zmianę jego wartości przeznaczonej do osiągnięcia w lata 2019-2021 z obecnej wielkości 23 szt. do poziomu 5 szt.,
– zmianę jego wartości przeznaczonej do osiągnięcia w ogółem w latach 2016-2023 z obecnej wielkości 68 szt. do poziomu 50 szt.

Przedmiotowa zmiana wynika z faktu, że w ramach „Spotkań informacyjnych z mieszkańcami” przewidziano ich realizację w okresie naborów wniosków, który pierwotnie obejmował lata 2016-2020. Obecnie z uwagi na zmiany w harmonogramie naborów wniosków i ograniczenie ich do lat 2016-2018, spotkania tego typu nie będą prowadzone w latach 2019-2020 a przez co w konsekwencji zmniejsza się wartość przedmiotowego wskaźnika o 18 szt. (2 lata x 9 gmin).

c. Załącznik nr 5 do LSR „Plan komunikacji LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby” – w przedmiotowym załączniku proponuje się następujące zmiany:

– w ramach działania komunikacyjnego „I.1.3. Spotkania informacyjne z mieszkańcami” proponuje się zmianę ilości planowanych działań z obecnej wartości 45 szt. do poziomu 27 szt. – z przyczyn wskazanych dla punktu „b”,
– dodanie działania komunikacyjnego „I.1.8 Kampanie informacyjne o wdrażaniu inicjatywy Leader na terenie Szwajcarii Kaszubskiej”; przedmiotowa zmiana wynika z oszczędności uzyskanych w ramach realizacji działań komunikacyjnych nr I.1.1. i I.1.2. oraz potrzeb LGD związanych z realizacją kampanii informacyjnych dotyczących wdrażania inicjatywy Leader.

 

 

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020