Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej 1/2017/OW

Lokalna Grupa Działania (LGD) Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
informuje, że planuje realizację operacji własnej
z zakresu Przedsięwzięcia 2.3.1 Promocja Szwajcarii Kaszubskiej zgodnie ze stworzonym systemem identyfikacji
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji: 50 000,00 zł
Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji własnej: 16 czerwca -17 lipca 2017 r.
Miejsce składania zamiaru realizacji operacji własnej: Biuro Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby, 83- 300 Kartuzy, ul. Klasztorna 1,  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
Forma złożenia zamiaru realizacji operacji własnej: bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną)
Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie 2.3.1 Promocja Szwajcarii Kaszubskiej zgodnie ze stworzonym systemem identyfikacji

Realizacja operacji będzie obejmować:

Wykonanie aplikacji mobilnej oraz dedykowanego portalu turystycznego, posiadających następujące funkcjonalności:
– moduł miejsca – prezentacja obiektów w formie wizytówek zawierający opisy, zdjęcia, multimedia; miejsca podzielone są na kategorie; odnoszą się one do konkretnych lokalizacji na mapie; zarówno miejsca jak i kategorie mogą być dodawane / odejmowane poprzez CMSa.
– moduł trasy – aplikacja będzie prezentować wybrane trasy; użytkownik będzie widział ślady danej trasy na mapie wraz z waypointami (punkty – miejsca na trasie) oraz swoją pozycję – umożliwi to określenie czy przemieszcza się zgodnie z przebiegiem trasy czy też gdzieś z niej zboczył; prezentacja tras wraz z profilami wysokościowymi;
– moduł planner – system ułatwiający planowanie wycieczki po danym regionie; użytkownik może dodawać do plannera poszczególne miejsca, wydarzenia, trasy tworząc w ten sposób własną listę miejsc do odwiedzenia;
– moduł wydarzenia z kalendarzem – wydarzenia dotyczące regionu będą pojawiać się w aplikacji; możliwość wprowadzenia wydarzeń ręcznie przez CMSa lub automatycznego pobierania ze źródeł zewnętrznych; sortowanie wydarzeń wg daty lub miejsc
– moduł powiadomień push – możliwość wysyłania użytkownikom aplikacji powiadomień nt. istotnych zdarzeń dotyczących danego miejsca / regionu; możliwość wyświetlenia powiadomienia na telefonie użytkownika nawet w przypadku nie używania w danym momencie aplikacji, pod warunkiem, że jest zainstalowana na telefonie;
– moduł mapa w oparciu o podkłady Open Street Maps lub Google Maps
– moduł dojazd (przez Google Maps) – wyznaczanie trasy dojazdu w trybie online poprzez Google Maps – na zasadzie przekierowania na stronę, gdzie jest wytyczona trasa dojazdu
– obsługa 3-ch wersji językowych
– moduł pogoda – informacja o aktualnej pogodzie pobierana ze źródeł zewnętrznych
– aplikacja natywna na system Android i iOS
– grafika w oparciu o System Identyfikacji Wizualnej Szwajcarii Kaszubskiej
– CMS do zarządzania treścią
– portal turystyczny w oparciu o materiały z aplikacji.

W ramach zadania Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełne prawa autorskie do projektu graficznego oraz licencję niewyłączną na czas nieokreślony na oprogramowanie i CMS. Jednocześnie Wykonawca zagwarantuje 12-miesięczny serwis techniczny i gwarancję producenta. Ponadto Wykonawca zapewnia bezpłatne zamieszczenie aplikacji na swoim koncie w sklepach Google Play, App Store na czas nieokreślony.

Warunki pozytywnej weryfikacji zgłoszenia zamiaru realizacji operacji:

  1. Złożenie formularza zamiaru realizacji operacji własnej w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
  2. Spełnienie warunków podmiotowych uprawniających do realizacji operacji we wskazanym zakresie:

a/ Podmiot, który ubiega się o wsparcie jest: organizacją pozarządową lub kościołem / związkiem wyznaniowym,
b/ Podmiot, który ubiega się o wsparcie posiada osobowość prawną bądź jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną
c/ Podmiot, który ubiega się o wsparcie posiada siedzibę/oddział na obszarze objętym LSR (powiat kartuski i Gmina Przywidz).

W przypadku gdy co najmniej jedno zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej zostanie pozytywnie zweryfikowane, LGD ogłosi nabór wniosków o udzielenie wsparcia na ww. operację.

Minimum punktowe określone w kryteriach wyboru: uzyskanie co najmniej 5 punktów, w tym za kryterium 3 (Projekt dotyczy promocji całego obszaru LSR) i 4 (Doświadczenie w realizacji projektów promocyjnych) w sumie minimum 4 punkty.

Dokumenty takie jak:

  • kryteria wyboru operacji własnej, wskazujące minimalną liczbę punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji,
  • formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej,
  • Lokalna Strategia Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016 – 2022,
  • lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków podmiotowych uprawniających do realizacji operacji,

znajdują się na stronie internetowej www.kaszubylgd.pl

Wszelkie informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby. Pytania należy kierować na adres e-mail: stk@kaszuby.com.pl lub telefonicznie 58 736-77-88, kom. 668 699 077

Załączniki:

  1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach realizacji operacji własnej wskaźników
  2. Kryteria wyboru operacji własnej
  3. Lista wymaganych dokumentów
  4. System Identyfikacji Wizualnej Szwajcarii Kaszubskiej (SK KSIEGA ZNAKU + dodatek znaki)

Formularz zamiaru realizacji operacji
Formularz zamiaru realizacji operacji (wersja edytowalna)

W nawiązaniu do powyższego ogłoszenia  Lokalna Grupa Działania (LGD) Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby informuje, że w terminie 16.06 – 17.07.2017r. żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej
z zakresu Przedsięwzięcia 2.3.1 Promocja Szwajcarii Kaszubskiej zgodnie ze stworzonym systemem identyfikacji
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W związku z powyższym Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby przygotowuje wniosek na realizację tegoż przedsięwzięcia.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020