Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016 – 2022

Poniżej przedstawiamy proponowane w LSR zmiany i zwracamy się z prośbą o zgłaszanie Państwa uwag. Wszelkie sugestie prosimy przesyłać na adres e-mail: stk@kaszuby.com.pl. Nowe zapisy LSR będą poddane pod dyskusję na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków STK.

Proponowane zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016 – 2022:

 

  1. Zmiana w kryteriach wyboru operacji dla przedsięwzięć:

1.1.1. Tworzenie infrastruktury na potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego Kaszub oraz jego popularyzacja i promocja

Przedsięwzięcie: Tworzenie infrastruktury na potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego Kaszub oraz jego popularyzacja i promocja.
L.P. Kryterium wyboru Max. liczba punktów
1 Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE Tak – 1 pkt.

Nie – 0 pkt.

2 Wyższy wkład własny Wnioskodawcy w realizację operacji od wymaganego minimum określonego Programem i przedmiotową LSR Pow. 15 % – 1 pkt.

11% – 15% – 0,5 pkt.

Do 10 % włącznie – 0 pkt.

3* Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie w wysokości: Do 50 tys. włącznie – 3 pkt

Powyżej 50 tys. zł – 0 pkt.

4 Związek projektu z kulturą kaszubską, w tym językiem kaszubskim – rozwój/kultywowanie/ popularyzacja/promocja języka kaszubskiego – 2 pkt.

– ochrona/rozwój/ kultywowanie/ popularyzacja/promocja kultury kaszubskiej (z wyłączeniem języka kaszubskiego) – 1 pkt.

5 Projekt dotyczący bezpośredniej ochrony/rozwoju/kultywowania/ promocji kultury regionalnej Tak – 1 pkt.

Nie – 0 pkt.

6 Twórczy charakter projektu (nie odtwórczy) prowadzący do stworzenia nowego elementu lokalnej kultury Tak – 2 pkt.

Nie – 0 pkt.

7 Innowacyjność projektu Tak – 1 pkt.

Nie – 0 pkt.

8 Racjonalność budżetu Tak – 1 pkt.

Nie – 0 pkt.

9 Wkład operacji w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji operacji tj. zakładanych poziomów docelowych wskaźników – wkład w osiągnięcie wskaźników produktu – 0,25 pkt. (do 5,00% wskaźnika włącznie = 0 pkt.; pow. 5,00% wskaźnika – 0,25 pkt.).

– wkład w osiągnięcie wskaźników rezultatu – 0,25 pkt. (do 5,00% wskaźnika włącznie = 0 pkt.; pow. 5,00% wskaźnika – 0,25 pkt.).

Maksymalna liczba punktów do zdobycia 12,5
Minimum punktowe 4 pkt. – w tym za kryteria nr: 3, 4, 5 – w sumie min. 1 pkt.

*Na czerwono zaznaczono proponowana zmianę

 

 

2.2.2. Tworzenie wysokiej jakości ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Przedsięwzięcie: Tworzenie wysokiej jakości ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
L.P. Kryterium wyboru Max. liczba punktów
1. Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE Tak – 1 pkt.

Nie – 0 pkt.

2. Wyższy wkład własny Wnioskodawcy w realizację operacji od wymaganego minimum określonego Programem i przedmiotową LSR. Pow. 15 % – 1 pkt.

11% – 15% – 0,5 pkt.

Do 10 % włącznie – 0 pkt.

3.* Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie w wysokości: Do 50 tys. włącznie – 3 pkt

Powyżej 50 tys. zł – 0 pkt.

4. Innowacyjność projektu Tak – 1 pkt.

Nie – 0 pkt.

5. Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałających zmianom klimatu Tak – 1 pkt.

Nie – 0 pkt.

6. Inwestycja dotyczy atrakcji turystycznych, kulturowych oraz zabytków Tak – 2 pkt.

Nie – 0 pkt.

7. Oznakowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie zgodnie z systemem identyfikacji marki Szwajcarii Kaszubskiej Tak – 2 pkt.

Nie – 0 pkt.

8. Projekt zakłada bezpośrednie działania w zakresie turystyki rowerowej i/lub wodnej Tak – 1 pkt.

Nie – 0 pkt.

9. Operacja realizowana w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców Tak – 1 pkt.

Nie – 0 pkt.

10. Wkład operacji w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji operacji tj. zakładanych poziomów docelowych wskaźników – wkład w osiągnięcie wskaźników produktu – 0,25 pkt. (do 5,00% wskaźnika włącznie = 0 pkt.; pow. 5,00% wskaźnika – 0,25 pkt.).

– wkład w osiągnięcie wskaźników rezultatu – 0,25 pkt. (do 5,00% wskaźnika włącznie = 0 pkt.; pow. 5,00% wskaźnika – 0,25 pkt.).

11. Racjonalność budżetu Tak – 1 pkt.

Nie – 0 pkt.

12. Stopień przygotowania operacji do realizacji Tak – 2 pkt.

Nie – 0 pkt.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia 16,5
Minimum punktowe 6 pkt. w tym za kryteria: 3, 5, 6, 7 – w sumie min. 1 pkt.

*Na czerwono zaznaczono proponowana zmianę

 

  1. Zmiana formuły konkursu grantowego – obecnie Lokalna Strategia Rozwoju zakłada, że oba przedsięwzięcia realizowane będą w formule konkursu grantowego. Proponowana zmiana polega na dopuszczeniu w możliwości realizacji powyższych przedsięwzięć zarówno w formule konkursu na zasadach ogólnych jak również konkursu grantowego dla wyżej wskazanych dwóch przedsięwzięć.
  2. Zmiana formuły operacji własnej – Lokalna Strategia Rozwoju zakłada, że operacja własna może być realizowana, jeżeli żaden podmiot nie zgłosi chęci jej realizacji. Jeżeli tak się stanie LGD ma obowiązek ogłosić konkurs grantowy dla danego tematu, który dotyczy operacji własnej. Proponowana zmiana polega na dopuszczeniu ogłoszenia konkursu na zasadach ogólnych w przypadku gdy jakikolwiek podmiot zgłosi chęć realizacji tej operacji.
  3. Zmiana wskaźników dla przedsięwzięć 1.1.1 – 2.2.2. – ze względu na zmianę zasad organizacji konkursów planowanych jako konkursy grantowe LGD planuje dostosować osiągnięcie wskaźników do możliwości, jakie wynikają z zasad przyznania pomocy w przypadku konkursów na zasadach ogólnych. Fakt, że w konkursie na zasadach ogólnych minimalna całkowita wartość projektu nie może być niższa niż 50 tys. zł, a wielkość dofinansowania dla podmiotów mogących korzystać z tych konkursów wynosi 100% , zmniejszeniu muszą ulec wskaźniki możliwe do osiągnięcia, zgodnie z przedstawiona poniżej tabelą:

Lp.

Nazwa wskaźnika

Wielkość wskaźnika obecnie Proponowana wielkość wskaźnika po zmianie
1

Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR do roku 2023

20 szt. 12 szt.
2 Liczba osób objętych działaniami związanymi z ochroną/ popularyzacją/ promocją kultury do roku 2023 38 060 osób 38 060 osób
3 Wzrost świadomości o kulturze i tradycji Kaszub do roku 2023 38 060 osób 38 060 osób
4 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do roku 2023 15 szt. 12 szt.
5 Wzrost liczby osób korzystających z nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do roku 2023 16 700 osób 16 700 osób

6

Wzrost liczby turystów odwiedzających obszar LGD wg GUS do roku 2023

11 %

11 %

 

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020