Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Ważne informacje dla wnioskodawców

Interpretacja wytycznych dotyczących kosztów kwalifikowanych w ramach ubiegania się o środki LGD

1 . Tworzenie nowych miejsc pracy w kryteriach wyboru projektów – zgodnie z opisem kryterium punktowane jest:

2 pkt. – stworzenie 1 miejsca pracy (w tym samozatrudnienie)

2.5 pkt. – stworzenie więcej niż jednego miejsca – przez co rozumiemy stworzenie co najmniej 2 miejsc pracy w przeliczeniu na etaty średnioroczne.

2. Wyjaśniamy, że jako środek transportu należy traktować pojazd dopuszczony do ruchu po drogach publicznych – tym samym np. wózek widłowy czy łódź motorowa nie jest traktowana jako środek transportu; natomiast środkiem transportu jest np. laweta czy przyczepa do przewozu sprzętu rekreacyjnego np. kajaków,

3. W przypadku gdy przedmiotem realizacji projektu jest budowa (przebudowa/remont) budynku którego część będzie przeznaczona także na funkcję mieszkalną (będzie zamieszkiwania np. przez Wnioskodawcę) – koszty kwalifikowane dotyczą tylko i wyłączenie powierzchni zajmowanej przez funkcję niemieszkalną – w takim przypadku koszty dotyczące robót budowlanych obejmujących wspólnie część mieszkalną i niemieszkalną (np. dach budynku, elewacje, źródło ogrzewania, itp.) należy podzielić na kwalifikowane i niekwalifikowane wg proporcji powierzchni zajmowanej przez te części,

4. W przypadku tworzenia nowych miejsc pracy nastąpiła zmiana interpretacji zapisów wytycznych związanych z zatrudnianiem osób spokrewnionych z Wnioskodawcą – obecnie dopuszcza się aby za stworzenie nowego miejsca pracy uznać także zatrudnienie osoby spokrewnionej z Wnioskodawcą np. małżonka, dziecka itp. – nawet jeżeli w dokumentach ZUS osoby te widnieją jako współprowadzące przedsiębiorstwo,

5. Funkcja budynku możliwa do kwalifikowania w ramach dotacji – w przypadku budynków posiadających funkcję mieszkalną a które Wnioskodawca zamierza wykorzystać na działalność gospodarczą a jednocześnie których budowa/przebudowa/remont lub wyposażenie będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie – zmiana użytkowania będzie konieczna tylko w przypadku gdy przepisy prawa budowalnego wymagają zmiany sposobu użytkowania takiego budynku np. z uwagi na warunku sanitarne czy BHP. W innym przypadku zmiana sposobu użytkowania budynku nie będzie wymagana. Spełnienie wymogu dotyczące funkcji budynku (w przypadku konieczności jej zmiany) będzie weryfikowane na etapie wniosku o płatność,

6. Okres zamieszkania (zameldowania) na terenie LGD – w przypadku osób ubiegających się o dotacje na podjęcie działalności gospodarczej muszą one udokumentować fakt zamieszkania (zameldowania na pobyt stały lub czasowy) na terenie LGD na dzień składania wniosku – zamieszkanie to musi być kontynuowane co najmniej do dnia podpisania umowy o dofinansowanie (na etapie podpisywania umowy fakt ten będzie ponownie weryfikowany),

7. Rozwój działalności gospodarczej – spełnienie wymogu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi potwierdzonego w załączniku do wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 11) oraz biznes planie w zakresie:

  • posiadania doświadczenia w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować – należy udokumentować np. umową / decyzją o dofinansowaniu danego projektu; umową z wykonawcą zadania; protokołem końcowym odbioru robót, itp.

lub

  • posiadania zasobów odpowiednich do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować – w tym zakresie, wykazanie zasobów w tabeli w punkcie 2.2. biznes planu (w tym np. działki na której będzie realizowana inwestycja) będzie uznane za spełnienie tego wymagania,

lub

  • posiadania kwalifikacji odpowiednich do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną – należy udokumentować poprzez załączenie do wniosku np. kopii dyplomu ukończenia studiów, dokumentów potwierdzających odbyte kursy i szkolenia – związane z branżą, w której prowadzona będzie działalność lub udokumentować doświadczenie zawodowe w branży w której prowadzona będzie działalność w ramach planowanej operacji,

lub

  • wykonywania działalności odpowiedniej do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować – należy załączyć do wniosku oświadczenie opisujące od kiedy Wnioskodawca prowadzi działalność w branży w której realizowana będzie inwestycja – potwierdzeniem tego faktu musi być historyczny wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej w postaci kodu PKD odpowiadającemu tej działalności.

Prosimy pamiętać, że wystarczy wykazać spełnienie co najmniej jednego ze wskazanych powyżej 4 warunków.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020