Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Najnowsze informacje o projekcie zmieniającym obowiązujące rozporządzenie

Poniżej wskazujemy najbardziej istotne zmiany w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:

  • potrzebna będzie ostateczna decyzja środowiskowa, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi – załączona do wniosku o przyznanie pomocy,
  • określony zostanie wymóg osiągnięcia 30 % zakładanego w biznesplanie ilościowego LUB wartościowego poziomu sprzedaży do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej,
  • z dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej mogą skorzystać wnioskodawca, który w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność,
  • korzystając z dofinansowania na założenie działalności konieczne będzie spełnienie jednego z dwóch warunków tj. zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlegania tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej lub utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na etaty średnioroczne i utrzymanie go przez okres dwóch lat od otrzymania końcowej płatności,
  • dofinansowanie na rozpoczęcie działalności będzie wypłacane w dwóch transzach:
    • pierwsza w wysokości 80 % po podpisaniu umowy i założeniu działalności
    • druga w wysokości pozostałych 20 % po realizacji operacji zgodnie z biznesplanem.

Z informacji otrzymanym z Ministerstwa wynika, iż projekt rozporządzenia nie powinien już ulec istotnym zmianom i w najbliższym czasie zostanie przekazany do Rządowego Centrum Legislacji.

Ww. projekt rozporządzenia zakłada wejście w życie zmienionych przepisów z dniem następującym po dniu ogłoszenia, co przewidziane jest na początek września.

Zaraz po publikacji zmieniające rozporządzenie zostanie zawieszone na naszej stronie w zakładce Legislacje.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020