Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

XL Walne Zgromadzenie Członków STK

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby na XL Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we wtorek 28 czerwca 2016 r. o godz. 10.30 w Restauracji „Złota Jesień” w Kartuzach przy ul. Polnej 17.

W przypadku braku quorum drugi termin Walnego odbędzie się w tym samym dniu o godz. 11.00.

PROGRAM:

 1.  Powitanie członków STK
 2. Wybór przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Członków STK
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Sprawozdanie Prezesa STK z prac Zarządu za 2015 rok
 5. Informacja Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli za 2015 rok
 6. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2015 rok
 7. Podjęcie uchwały o przeksięgowaniu wyniku działalności za 2015 rok
 8. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi STK za 2015 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady za ocenę wniosku
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie – odpłatnej działalności STK
 11.  Wybór Komisji Skrutacyjnej
 12. Wybór Prezesa STK VII kadencji
 13. 1Wybór Członków Zarządu STK VII kadencji
 14. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej STK VII kadencji
 15. Prezentacja możliwości wsparcia rozwoju lokalnego ze środków działania LEADER w ramach PROW 2014 – 2020
 16. 1Wolne wnioski
 17. Zakończenie obrad
 18. Obiad

W związku z dużą wagą podejmowanych decyzji prosimy o niezawodne przybycie oraz potwierdzenie swojej obecności telefonicznie bądź e-mailem (asiak@kaszuby.com.pl) do dnia 24.06.2016 r.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020