Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

17/2019 – Turystyka – rozwój działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby informuje, że w dniach 7 – 21 październik 2019r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1 TWORZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI INFRASTRUKTURY NA POTRZEBY KOMERCYJNYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH I OKOŁOTURYSTYCZNYCH. Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się poniżej.

OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Ogłoszenie o naborze

Załącznik nr 1 – Zakładane wskaźniki

Załącznik nr 2 – Kryteria wyboru

Załącznik nr 3 – Lista wymaganych dokumentów

Załącznik nr 4 – Dodatkowe wytyczne dla Wnioskodawców

DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WNIOSKODAWCÓW:

Wniosek o przyznanie pomocy

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Biznesplan

Biznesplan (wersja edytowalna)

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu biznesplanu

Tabela finansowa

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Opis zgodności z kryteriami wyboru operacji

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja edytowalna)

Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa

RODO_klauzule_19.2-1

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM:

Formularz wycofania wniosku

Informacje pomocnicze przy wypełnieniu formularzy przygotowanych w formacie MS Excel

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016-2022

Protest

Formularz umów wraz z załącznikami:

Umowa o przyznanie pomocy

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 do umowy

Załącznik nr 3a do umowy

Załącznik nr 5 do umowy

Formularz wniosku o płatność:
(Składając wniosek o płatność należy pobrać aktualny wniosek ze strony UM)

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność (wersja edytowalna)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Sprawozdanie z realizacji biznesplanu

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu

Oświadczenie do załącznika VIII.A.18 do wkładu rzeczowego

Oświadczenie do załącznika VIII.A.19 do listy obecności

Formularz wniosku o zaliczkę:

Wniosek o zaliczkę

Instrukcja wypełniania wniosku o zaliczkę

Data publikacji: 16 września 2019

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020